Fritak for eiendomsskatt

§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 5 

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Fritak etter § 7 kan innvilges etter skriftlig søknad. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å innvilge fritak.
Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 7.

Fritak gis for et år av gangen.

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret Tvedestrand kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand