Klagebehandling eiendomsskatt

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), må du sjekke om taksten gjelder en takst basert på formuesgrunnlag eller kommunal takst. Klager på takster basert på formuesverdi (hovedsakelig boligeiendommer) rettes til skattemyndighetene. Du kan selv endre dette ved å endre i skattemeldingen. Klager på kommunale takster sendes kommunen.

Eier du en boligeiendom og har fått en kommunal takst kan dette skyldes at du har opplyst skattemyndighetene om at du benytter eiendommen til fritidsformål. Skatteetaten sender kun formuesverdier til kommunen på de eiendommer de anser for å være primær- eller sekundærboliger. Eiendommer i bruk som fritidseiendommer får formuesverdi som fritidseiendom og vil bli kommunalt taksert etter reglene i eiendomsskatteloven. 

Etter loven har du en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn.

Skattetakst

Skattebeløpet er vedtatt av kommunestyret til 4 promille av grunnlaget/taksten for boliger og fritidseiendommer.

Er du uenig i skattegrunnlaget?

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må regne med at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Frist for søksmål er 6 måneder etter at skattevedtaket ble sendt. Alternativt kan du etter endelig vedtak i klagenemnden klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen er Stortingets ombudmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og staten ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet da forholdet du klager på, inntraff eller oppsto.

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret Tvedestrand kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand