Kemneren/skatteoppkreveren legges ned 1. november

I desember 2019 vedtok Stortinget at oppgaven som skatteoppkrever skal overføres fra kommunene til Skatteetaten.


Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og  konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Skatteetaten får da et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Kemneren som eget kontor blir avviklet.

Kemnerens siste dag med ordinær saksbehandling er 28. oktober 2020.

Fra og med 29. oktober 2020 skal skriftlige henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten. Fra og med mandag 2. november skal alle henvendelser rettes til Skatteetaten. For kontaktinformasjon se https://www.skatteetaten.no/kontakt/