Medvirkning

I Tvedestrand kommune har vi fokus på reell medvirkning. Det er viktig for å yte tjenester av god kvalitet. Brukeren sine erfaringer og behov skal ligge til grunn i utformingen av tjenestene. Å medvirke innebærer å ta del i en prosess, med reell innvirkning på avgjørelse eller handling. Brukeren sin stemme skal komme fram både på individnivå, tjenestenivå og på kommunalt nivå. 

Medvirkning på individnivå 

Medvirkning for den enkelte bruker innebærer å kunne påvirke eget hjelpe- eller behandlingstilbud. Medvirkning på individnivå skjer i sammenhenger der den enkelte bruker er i dialog med fagpersoner om forhold knyttet til egne behov. En forutsetning for reell medvirkning er at forvaltning, fagprofesjoner og behandlingsapparat er bevisste og kritiske til egen maktposisjon og legge myndiggjøring av brukeren til grunn for sitt arbeid. Den enkelte ansatte er forpliktet til å ta hensyn til dette, jfr. Medvirkning – viktige momenter (DOCX, 12 kB)

Medvirkning på individnivå har mange formål: 

  • Medvirkning kan bidra til å treffe bedre i forhold til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud. 

  • Medvirkning har en egenverdi i at den som søker hjelp, på lik linje med andre, gjerne vil styre viktige deler av eget liv, ta imot hjelp på egne premisser, og bli sett og respektert i kraft av sin egenverdi. 

  • Dersom en bruker kan påvirke livssituasjonen sin gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte, og dermed styrke motivasjonen og utbyttet av hjelpen.

Barns rett til medvirkning 

Barns rett til medvirkning handler om å ta dem på alvor. Retten er nedfelt i Barnekonvensjonen. Medvirkning betyr i praksis å kunne være med på å påvirke innholdet i egen livssituasjon, bli sett, hørt og lyttet til, og ha mulighet til å velge og påvirke egen hverdag. 

Alle barn har rett til å bli hørt i alt som handler om dem. Det betyr at barn mellom 0 og 18 år har rett til å uttale seg om det de er og blir involvert i. Retten deres til i si sin mening gjelder hjemme, i barnehagen, på skolen, i kommunen og i fritiden. 

Nyttige linker: 

Prinsipper og råd: Barn og unges medvirkning på systemnivå | Bufdir 

Medvirkningshaandboka.pdf (barneombudet.no) 

Medvirkning på tjenestenivå 

Medvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerne er med å påvirke, utforme og kvalitetssikre hele tjenesten på et overordnet nivå. Dette blir gjort blant annet gjennom ulike brukerundersøkelser og ved å benytte brukerrepresentanter inn i råd og utvalg hvor videreutvikling og hjelpetilbud diskuteres. Det handler også om at den enkelte ansatte er forpliktet til å lytte til og fange opp innspill fra brukerne som kan endre praksis til det bedre. Fora som klasseråd, elevråd, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg med mer. Er opprettet nettopp for å ivareta medvirkningsretten og uttaleretten til disse gruppene. De skal brukes. 

Medvirkning på kommunalt nivå 

Både barn og foreldre har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere den det gjelder. Medvirkning er en lovfestet rett, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Medvirkning er nedfelt i flere lover, blant andre Lov om pasient og brukerrett, Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester og Lov om arbeids og velferdsforvaltning. Derfor har også Tvedestrand kommune opprettet politiske utvalg som Råd for funksjonshemmede, Eldrerådet og Ungdomsrådet. Disse rådene skal uttale seg i alle saker som gjelder deres interessegrupper, før videre politisk behandling. 

Drøftinger med arbeidstakerorganisasjoner er satt i system og vi har faste samarbeidsmøter mellom administrativ toppledelse og organisasjonene. Folkemøter og høringer er også aktivt i bruk i Tvedestrand kommune, gjerne i planprosesser. Medvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudene.