Kommunale og regionale planer

DENNE SIDEN ER NYOPPRETTET OG ER I STADIG UTVIKLING. HAR DU TILBAKEMELDINGER, SETTER VI PRIS PÅ DET.

Tvedestrand kommune skal ha en samlet kommuneplan med et 12-årig perspektiv som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. kommunens samfunnsdel ble sist revidert i februar 2018 og er gjeldende fremdeles.

Tvedestrand kommune har visjonen "aktiv hverdag - trygg framtid.
I denne visjonen ligger det flere ambisjoner, blant annet 
- Innbyggernes hverdagsliv er preget av nærhet med trygge og utviklende oppvekst- og levekår.
- Flyktninger og innvandrere tas godt imot og integreres i Tvedestrandsamfunnet.
- Forebygging og tidlig innsats skal ha tydelig prioritet innenfor all tjenesteyting.

Under overskriften "Gode levekår for alle" i samfunnsdelen finner vi disse målene og aktivitetene:

Slik vil vi ha det 

Hva gjør vi 

I Tvedestrand lever alle barn og unge et liv under forhold som fremmer verdighet, tilhørighet, mestring og deltakelse i fellesskapet 

Arbeider forebyggende og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor 

Legger til rette for at alle barnefamilier kan bruke kultur- og fritidstilbudet 

Arbeider for nulltoleranse for mobbing 

Arbeider for at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og på skole 

Bidrar til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv 

Sikrer gode nærmiljø for barn 

Arbeider med mestring av eierskap, boforhold og utvikling av gode systemer for vanskeligstilte på boligmarkedet, spesielt vanskeligstilte barnefamilier. Kommunen skal fortsatt være en aktiv bruker av startlån og tilskudd 

Slik vil vi ha det 

Hva gjør vi 

Innbyggerne har mulighet til å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet 

Styrker helsefremming og forebygging med fokus på aktivitet, trygghet og mestring til innbyggerne i alle aldre 

Tilrettelegger for fysisk aktivitet 

Motvirker sosial ulikhet og bidrar til utjevning av levekårsforskjeller 

Gir flest mulig innbyggere muligheten til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig 

Arbeider for trygge lokalsamfunn for alle 

Gir hjelp til livsstilsendring til innbyggere som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer 

Slik vil vi ha det 

Hva gjør vi 

Innbyggerne opplever kommunen som ett faglig nettverk 

Er tydelig på hvilken sektor som yter hvilke tjenester 

Sørger for at fagsystemene (datasystemer) «snakker sammen» 

Fagpersoner utveksler nødvendig informasjon for helhetlig tjenestetilbud 

Slik vil vi ha det 

Hva gjør vi 

Tvedestrand har god Følger med på endringer i befolkningsutviklingen kompetanse i å møte endringer 

Følger med på endringer i befolkningsutviklingen 

Har fokus på innbyggernes behov gjennom dialog 


Kommuneplanens samfunnsdel kan du lese i sin helhet her
Gjeldende for Tvedestrand kommune er også Fylkeskommunens Regionplan Agder 2030.
I denne er mål for Agder som region nedfelt. Du kan lese mer om regionplanen her.

Temaplaner og veiledere:

Plan for forebygging og håndtering av selvmord og selvskading
Veileder fra bekymring til handling: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme