Statlige føringer

DENNE SIDEN ER NYOPPRETTET OG ER I STADIG UTVIKLING. HAR DU TILBAKEMELDINGER, SETTER VI PRIS PÅ DET.

 Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den bekrefter at barn har menneskerettigheter, og krav på spesielt vern. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen, er forpliktet til å følge det som står i den.

Den 8. januar 1991 ratifiserte Norge barnekonvensjonen. Det betyr at Stortinget og regjeringen har forpliktet seg til å følge den opp. i 2003 ble barnekonvensjonen en del av norsk lov.

Les mer om barnekonvensjonen på regjeringen sine sider.
Hele barnekonvensjonen kan du se på barneombudets sine sider.

Barneombud

Som første land i verden fikk Norge opprettet et barneombud. Dette skjedde i 1981. Barneombudets oppgave er å spre kunnskap om barn og unge, og ivareta deres interesser og rettigheter. Ti år senere fikk Norge, som første land i verden, også en egen barneminister. Barneministeren er den personen i regjeringen som jobber med saker som har med barn å gjøre.
barneombudets sider kan du lese mer om barneombudet.
Her kan du lese mer om rettigheter du har.

Nasjonale faglige retningslinjer for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med disse retningslinjene er å styrke oppdager og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge, med mål om å nå de utsatte.
Retningslinjene finner du her.

Andre statlige føringer

Under finner du en samling rundskriv, statlige føringer, rapporter, veiledere og retningslinjer som er aktuelle i forhold til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Forebyggende innsats for barn og unge.
Prop. 100 L Endringer i velferdstjenestelovgivningen
Meld.St.25 Likeverdsreformen
Oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Pårørendeveileder
Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern