Tverrfaglig samhandling

Siden er under utvikling.

Tverrfaglig samhandling er en
strukturert arbeidsform som forutsetter
dialog og felles beslutningspunkter mellom personell fra
ulike faggrupper og
sammen med pasient, bruker og eventuelt pårørende, både i 

Utredning av behov - for å sikre felles utgangspunkt, felles mål og felles forståelse av ressurser og behov
Planlegging av tiltak - for å se tjenestene i sammenheng
Gjennomføring av tiltak - for å sikre koordinering og nødvendig avklaring underveis
Evaluering av tiltak og avklaring av nye mål - for å sikre kontinuitet og trygge overganger.
 

I Tvedestrand kommune foregår denne tverrfaglige samhandlingen i disse møtearenene:

Ressursteam i barnehage
Veileder for ressursteam i barnehagene er beskrevet i dette dokumentet

Ressursteam på skolen
Informasjon om og veileder for ressursteam på skolen finner du her. (DOCX, 316 kB)

Fagteam
Hva fagteamet er, hvilken sammensetning av fagfolk som sitter der og hvilket mandat de jobber ut fra kan du lese mer om her.


SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
Følg linken her for å lese mer om SLT

Avklaringsmøte på sektorledernivå

Linker til veiledere og retningslinjer for hvordan kommunen jobber med identifisering og oppfølging av utsatte barn og unge, tiltak og tverrfaglig samhandling:

KS sin veileder "Tiltak som virker"
Helsedirektoratet sin veileder "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"
Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge