Gode råd til voksne

Er du urolig for et barn eller en ungdom? 

Vi vet at voksne som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være avgjørande for hvordan det går med barnet i framtida. Du kan være den ene som ser. Vi som arbeider med barn og unge i Tvedestrand kommune vil gjerne hjelpe og samarbeide med deg for at alle barn og unge i kommunen skal få en trygg og god oppvekst.

Her finner du nyttig informasjon om hvem du kan kontakte dersom du er urolig for et barn eller en ungdom, og gode råd som kan være til hjelp:

Barnet sine foresatte / foreldre

Dersom du er urolig for et barn eller en ungdom, kan du ta kontakt med foreldrene dere eller andre pårørende. Du kan fortelle om din urolighet og kanskje tilby hjelp. 

Dersom du blir avvist og fremdeles er urolig for barnet eller ungdommen, tar du kontakt med barnevern, helsestasjon, barnehage eller skole. Det skal du også gjøre dersom du kvier deg for å ta kontakt med familien direkte. 

Ved mistanke om vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt skal foreldre ikke kontaktes.

Ta direkte kontakt med barneverntjenesten (47 99 33 33) og/eller politi (02800)

Helsestasjon, barnehage, skole og PPT

Du kan også kontakte helsestasjonen, barnet sin barnehage eller skole og dele din uro/bekymring. Kontaktinformasjon kan du få ved å kontakte Tvedestrand kommune sitt sentralbord: 37 19 95 00, og du finner det i lenkene under: 

Helsestasjonen i Tvedestrand

Barnehage

Grunnskole

PPT

Barneverntjenesten

Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli har felles barneverntjeneste med tilholdssted på Brokelandsheia i Gjerstad kommune (som også er vertskommune): Barneverntjenesten Øst i Agder

Mange vet ikke at barnevernet kan hjelpe når livet blir for vanskelig. 

Ulike utfordringer i livet og hverdagen kan påvirke hvordan foreldrene klarer å være til stede for barna sine. Noen foreldre kan streve med alvorlige bekymringer for barnas utvikling, for økonomi, bolig, psykisk helse, et lite nettverk, konflikter i familien eller andre utfordringer som påvirker dem. 

Barnevernet jobber for at barn og unge skal trives og utvikle seg. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine.  

Trenger du å snakke med noen om hvordan du har det hjemme? Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg. 

Hva kan du gjøre dersom du ikke har det bra hjemme?

Barnevernsvakta
Barnevernvakten er er et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap for barneverntjenesten, Arendal er vertskommune. Hovedoppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner, og de skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt. 

Telefon:
37 01 31 01
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag til torsdag fra kl 08.00 - 23.00.
Fredag kl. 08.00 - 00.00.
Lørdag og søndag fra kl. 16.00 - 00.00.
Utenom åpningstid besvares telefonhenvendelser av Alarmtelefonen for Barn og Unge.

Besøksadresse:
Maxis Kjøpesenter, 2. etg.
Vesterveien 44
4839 Arendal 

Postadresse:
Barnevernvakten i Arendal
Postboks 123
4891 Grimstad

Politi

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for noe ulovlig? Eller er du kanskje usikker på om det du har blitt utsatt for, er ulovlig eller ikke? Da kan du ta kontakt med politiet der du bor. Klikk her for å lese mer om hva politiet kan hjelpe deg med

Tvedestrand og Vegårshei politistasjon
Agder politidistrikt
Industriveien 5
4900 Tvedestrand

Telefon 38 13 60 00

E-post post.agder@politiet.no

Klikk her for å komme til politiets nettside 

Gode råd til trenere, instruktører og ledere i frivillig sektor
 • Se: å bli lagt merke til og huska på blir opplevd som verdifullt. Ha øyekontakt, og bruk navnet til barnet med respekt.
 • Lytt: Lytt til hva barnet/ ungdommen forteller deg, og anerkjenn barnet/ ungdommen sin opplevelse uten å avbryte eller korrigere. 
 • Gi: Å gi handler om å være inkluderende. Selv i konkurranseutsette aktiviteter er det mulig å se en styrke i alle. 
 • Forstå: Vis interesse. En voksen som forstår, tør å spørre hvordan et barn/ ungdom har det - og tåler svaret. 
 • Sett grenser: Barn blir trygge når voksne er trygge og tydelige. Vis omsorg gjennom å sette grenser og være rettferdig. 
 • Vær en god rollemodell: Barn/ungdom speiler oss i alt vi gjør. Vær et raust og inkluderende forbilde som håndterer uenighet og at noen er annleis.
Hva slags signaler bør jeg se etter?

Barn som gjennom utviklinga er utsatt for gjentagende krenkelser, kan ofte være i "alarmberedskap" hele tiden. Det er vanskelig for barnehjernen å sette sammen inntrykk og forstå at faren er over. 

De kan bli overaktive og oppleve kroppslig uro, bli rastlause, ha impulsive reaksjoner, være hyperaktive og aggressive. Andre barn kan være underaktiverte og bli passive, likegyldige og følelsesmessig lite til stede. 

Under ser du en liste over hvordan barn kan vise symptom på vold, overgrep eller omsorgssvikt, men det kan også være at tegna har en helt annen årsak. 

Bruk lista som et utgangspunkt for å drøfte din uro/bekymring med kollegaer, samarbeidsparter - og til å snakke med barnet selv 

Psykiske tegn:

 • Barnet skvetter lett - er engstelig
 • Konsentrasjonsproblem og uro
 • Irritabilitet og sinneutbrudd
 • Klengete atferd - eller helt motsatt: avviser kontakt og nærhet
 • Rusmiddelproblemer
 • Selvskading
 • Hukommelsestap
 • Forsinka utvikling - eller tap av ferdigheter barnet tidligere har hatt (f.eks. at barnet starter å tisse på seg)

Fysiske tegn:

 • Blåmerke
 • Øye- og ansiktsskader
 • Brannskader
 • Stadig kroppslige plager, f.eks. hodeverk, mageverk
 • Skader med usannsynlige forklaringer eller historier som endrer seg

Vil du lese mer om vold i nære relasjoner kan du gå inn på nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sine sider. Dette er en veileder for ansatte i helse- og omsorgstjenesten, men er like relevant for andre voksne som treffer barn i det daglige. 

Vil du lese mer om risikofaktorer og tegn på vold mot barn kan du lese om det her.

Hvordan snakke med barn

På nettsiden snakke med barn finner du mye god informasjon om hvordan du kan gå fram dersom du skal snakke med barn eller foreldre om noe som uroer deg. Her finner du informasjon om ulike temaer, tips til hvordan du kan gå fram i samtalen, og opplæringsmateriell. Du kan også øve deg i å snakke med barn ved å gå inn her