Hjelpetilbud i Tvedestrand kommune

Her er oversikt over hjelpetilbud som Tvedestrand kommune kan tilby gravide, barn, unge og foresatte.

BARN I MAGEN / SVANGERSKAP

HVA ER DETTE

FOR HVEM?

HVOR / NÅR?

KONTAKT / TELEFON

Svangerskaps-forberedende  samtale

 

Både mors og fars kosthold og livsstil har betydning for befruktning og fosterets utvikling, og jordmor kan gi råd og veiledning i forbindelse med dette.

Kvinner/
par som planlegger graviditet

 

 

 

Tilbys på helsestasjonen ved behov – avtal
time på forhånd hos jordmor

Helsestasjonen

Jordmor
Gry Prebensen

Mobil:
909 32 805

Fritz Smithsgate 1

 

Svangerskaps-omsorg

Svangerskapsomsorg

Jordmor har samtaler og foretar helseundersøkelser av gravide, gir råd og veiledning til par som venter barn. Kan henvise til spesialist ved behov.

Gravide

I løpet av svangerskapet

Helsestasjonen

Jordmor
Gry Prebensen

Mobil:
909 32 805

Fritz Smithsgate 1

 

Fødsel- og foreldre-forberedende kurs

2 kurskvelder med informasjon om normal fødsel og eventuelle ting som kan skje underveis, smertelindring, oppholdet i føde/barselavdelingen og den første tida hjemme med nyfødt barn. Omvisning i føde-/barselavdelingen er inkludert.

Vordende foreldre

2-4 ganger årlig, avhengig av antall påmeldte.

Helsestasjonen

Jordmor
Gry Prebensen

Mobil:
909 32 805

Fritz Smithsgate 1

 

0-1 ÅR/ BARSEL

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Barselgruppe

Gruppesamtale med utgangspunkt i faste temaer. Fokus på nettverksbygging (se kommunens hjemmeside)

Alle nybakte foreldre

Ved. 1 mnd, 2, mnd. 4 mnd og 8 mnd.

Helsestasjonen

Fritz Smithsgate 1

 

Abup drop in Drop in konsultasjon rettet mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup. Barn, ungdom og alle som er i befatning med barn og unge. En torsdag i måneden. (Ikke i skoleferiene.) 

Kontakt på helsestasjonen:

Jorunn Maharsia
tlf: 90095062

eller
Kristin de Lange Johannessen
tlf: 97525290

1-6 ÅR/ BARNEHAGE

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Opphold i

barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg , lek, fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Alle barn mellom 1-6 år bosatt i kommunen

Søknadsfristen er 1. mars.

Elektronisk søknadsskjeme 
og mer informasjon på
kommunens hjemmeside

Startsamtale med foresatte om nye barn i barnehagen

En samtale om barnet som skal begynne i barnehagen. Hensikten er å vite mest mulig om barnet og familien for å kunne møte de på en god måte i barnehagen.

Foresatte i barnehagene

I barnehagene ved oppstart

Barnehagene

Spesialpedagogisk hjelp

Henvisning til PPT på individ- eller  systemnivå for vurdering av rett til

spesialpedagogisk hjelp

- Barnehagens ansatte

- Barn i barnehagen

Fortløpende

PPT

Telefon: 37 14 96 82
/ 957 42 251

Ansvarsgruppe

Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er tema. Tiltak som skal ivareta helhetlig og tverrfaglig arbeid i forhold til barnet/ ungdommens behov og utvikling.

Personer med behov for langvarig oppfølging fra flere etater / tjenester

Ved behov

Tjenesteutøver som
kjenner barnet/familien

Koordinator

En valgt fagperson har ansvar for å koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet, ansvarsgruppa og/eller IP. Koordinator er brukers nærmeste kontaktperson

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse - og omsorgstjenesteloven § 7-2

Overordnet ansvar for
samordning og koordinering av
tjenestetilbudet, for
individuell plan, for å ta imot søknader
(sender søknad til aktuell enhet som
behandler og fatter vedtak, og oppnevner),
opplæring og veiledning av koordinatorer. 

Kristin de Lange Johannessen

Mobil: 975 25 290

Individuell plan

Verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige

tjenestetilbudet til barnet/ungdommen.

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse - og omsorgstjenesteloven

§ 7-1

Overordnet ansvar for samordning
og koordinering av tjenestetilbudet,

 

 Kristin de Lange Johannessen

Mobil: 975 25 290

 

Spe- og småbarns-team

Veiledning fra Abup. Foreldre er med dersom saken ikke drøftes anonymt. Det er særlig fokus på samspillsvei-ledning (trygghetssirkelen), men alle typer bekymringer kan tas opp.

Helsestasjon, til barn 0- 6 år.

Ved behov

På ABUP på SSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abup / helsestasjon

 

Abup drop in Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup. Barn, ungdom og alle som er i befatning med barn og unge. En torsdag i måneden. (Ikke i skoleferiene.) 

Kontakt på helsestasjonen:

Jorunn Maharsia
tlf: 90095062

eller

Kristin de Lange Johannessen
tlf: 97525290

COS-P (Circle of Security – parenting

Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspsykologien

(Se kommunens hjemmeside)

Familier med barn i alder 0- 13 år.

Etter behov og avtale

Helsestasjonen

Kristin Waland

Mobil: 909 23 824

 

Dalene gård

En gård som gir aktiviteter, arbeidstrening, opplevelser, fellesskap og pedagogisk tilrettelegging. Har et stort utvalg av aktiviteter.

Barn og Unge

Tirsdag, onsdag og fredag

Unni Mesel Nilsen

Mobil: 474 52 538

Søknadsskjema ligger
på kommunens hjemmeside

6 – 13 ÅR/ BARNESKOLE

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Råd og veiledning psykisk/fysisk helse

Her kan barn og/eller foreldre ta kontakt med helsesykepleier dersom de ønsker råd og veiledning om psykisk eller fysisk helse (Se kommunens hjemmeside)

Elever, lærere og foresatte

Drop in, tidspunkt varierer fra skole til skole.

Ta kontakt pr. telefon.

Helsestasjonen

Telefon 37 19 93 33

Mobil

Kristin: 90923824

Anette: 90923873

Ingvil: 468 83 199

 

https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsestasjon/

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp for barn er et

strukturert og nyttig verktøy, som skal

kunne gjøre barn og unge i stand til å

klare å ta vare på egen psykisk helse

Barn som trenger veiledning i ulike vanskelige faser.

Undervisning på et trinn i barneskolealder. Individuell veiledning tilbys

etter behov

 

Kristin Waland

Mobil: 909 23 824

 

https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsestasjon/

Spesialundervisning

Henvisning til PPT på system- eller 
individnivå for vurdering av rett til
spesialundervisning.

Skolen

Elever

foreldre

Fortløpende

PPT

Telefon 37 14 96 82
/ 957 42 251

 

https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/skole/spesialundervisning-og-tilpasset-opplaring/

Støttekontakt/ Fritidskontakt

Støttekontakt er en person som følger

opp en annen i fritidsaktiviteter. Tilbudet kan være individuelt,
i en gruppe eller
en kombinasjon

Barn/ungdom som

trenger ekstra støtte og

oppfølging i fritiden.

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,

tlf 916 53 690. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Ansvarsgruppe / samarbeidsmøter

Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er

tema. Tiltak som skal ivareta helhetlig

og tverrfaglig arbeid i forhold til barnet/ ungdommens behov og utvikling.

Personer med behov for

langvarig oppfølging fra

flere etater / tjenester

Ved behov

Tjenesteutøver som kjenner

barnet/familien

Koordinator

En valgt fagperson har ansvar for å 
koordinere og samordne det  tverrfaglige samarbeidet, ansvarsgruppen og/eller IP-
Koordinator er brukers
nærmeste kontaktperson.

Personer med behov for

langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse- og

omsorgstjenesteloven

§ 7-2

Overordnet ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbudet, for

individuell plan, for å ta imot søknader (sender søknad til aktuell enhet som behandler og fatter vedtak, og oppnevner), opplæring og veiledning av koordinatorer. 

 

Kristin de Lange Johannessen

Mobil: 975 25 290

Individuell plan

Et verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige

tjenestetilbudet til barnet/ungdommen.

Personer med behov for

langvarige og koordinerte tjenester

Ved behov, jamfør Helse-og

omsorgstjenesteloven § 7-1

Overordnet ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbudet,

 

 Kristin de Lange Johannessen

Mobil: 975 25 290

Abup drop in Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup. Barn, ungdom og alle som er i befatning med barn og unge. En torsdag i måneden. (Ikke i skoleferiene.) 

Kontakt på helsestasjonen:

Jorunn Maharsia tlf: 90095062

eller Kristin de Lange Johannessen tlf: 97525290

COS-P (Circle of Security – parenting

Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspsykologien

(Se kommunens hjemmeside)

Familier med barn i alder 0- 13 år.

Etter behov og avtale

Helsestasjonen

Kristin Waland

Mobil: 909 23 824

 

Kjernegruppe

Et tverrfaglig samarbeidsteam hvor saker angående enkeltungdom tas opp til vurdering, og hvor målet er å komme frem til gode tiltak for å unngå en uheldig utvikling.

Saker hvor man ser at barn eller unge er i ferd med å utvikle et problem relatert til atferd, drop-out fra skolen, kriminalitet og/eller rus. Kjernegruppe er aktuelt i saker med barn og ungdom fra slutten av barneskolen og opp til 21 år.

Kjernegruppen forplikter seg til å holde det antall møter som behøves for å snu ungdommens utvikling i en positiv retning. Kjernegrupper er ment å være et tidsbegrenset tilbud og vil derfor avsluttes når eventuelle tiltak er på plass eller det ikke lenger er behov. Kjernegruppen forplikter seg også til å holde eventuelle oppfølgingsmøter ved behov.

Ungdomskontakt/SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

 

Oppsøkende ungdomskontakt

Ungdomskontakten oppsøker arenaer hvor barn og unge er og er også tilgjengelig på sosiale medier som en del av det forebyggende arbeidet.

 

Barn og unge

Ungdomskontakten oppsøker ulike fritidsaktiviteter ukentlig og er tilgjengelig på Facebook, Instagram og Snapchat.

Ungdomskontakt/SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

 

 

Dalene gård

En gård som gir aktiviteter, arbeidstrening, opplevelser, fellesskap og pedagogisk tilrettelegging. Har et stort utvalg av aktiviteter.

 

Barn og Unge

Tirsdag, onsdag og fredag

Unni Mesel Nilsen

Mobil: 474 52 538

Søknadsskjema ligger på
kommunens hjemmeside

Sosialpedagogisk

Veiledning

 

Gjelder Tvedestrand barneskole

Tett oppfølging av elever med sosiale

utfordringer, faglige, personlige forhold.

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, opplæring i forhold til Psykisk helse.

Elever, lærere og foresatte

Ta kontakt på skolen, eller pr. telefon.

Sosialpedagogisk rådgiver
Monica Güttrup

Telefon: 917 34 241

 

Skolemiljø

Inspektør Jan Erik Skoglund

Telefon 37 19 95 72

Psykisk helsetjeneste

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Barn og unge som sliter psykisk

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse
og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes
på kommunens hjemmeside.

Rus og avhengighet,

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Motivasjon til å slutte med rusmidler og spill.

Barn og unge som er i ferd med å utvikle avhengighetsproblematikk

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse
og Habilitering v/ saksbehandler
Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes
på kommunens hjemmeside.

13 - 16 ÅR /

UNGDOMSSKOLE

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Råd og veiledning

psykisk/fysisk helse

Her kan ungdom og/eller foreldre ta

kontakt med helsesykepleier dersom de

ønsker råd og veiledning om psykisk

eller fysisk helse.

Elever, lærere og foresatte

Skoleåret 2021/22 er helsesykepleier tilstede på ungdomsskole 3 ganger i uken.

 

Helsesykepleiere

Vibeke Jacobsen

Mobil: 917 22 268

https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsestasjon/

 

Abup drop in Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup

Kontakt på helsestasjonen:

Jorunn Maharsia
tlf: 90095062

eller Kristin de Lange Johannessen
tlf: 97525290

Helsestasjon for ungdom

Råd og veiledning ved lege og helsesykepleier, jordmor om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Ungdom opp til 20 år

Tvedestrand helsestasjon

Fritz Smithsgate 1

 

Drop-in hver mandag (stengt i skoleferiene) fra 14.30 – 16.00.

 

Helsestasjonen

Telefon 90095062

 

Mobil

Amalie: 975 98 079

Gry: 90923805

 

 

Sosialpedagogisk

veiledning

Tett oppfølging av elever med sosiale

utfordringer, faglige, personlige forhold i og utenfor skolen, utdannings og yrkesveiledning.

 

Elever, lærere
og foresatte

Drop in

Ta kontakt
pr. telefon.

Inspektør og rådgiver 
Jarle Johnsen

Telefon 37 19 96 85

Sosiallærer
Inger Britt Ustad

Telefon 913 02 883

 

Psykisk helsetjeneste

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Barn og unge som sliter psykisk

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes
på kommunens hjemmeside.

Rus og avhengighet

 

 

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Motivasjon til å slutte med rusmidler og spill.

Barn og unge som er i ferd med å utvikle avhengighetsproblematikk

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes
på kommunens hjemmeside.

Råd og veiledning

Tett oppfølging av elever med sosiale

utfordringer, faglige, personlige forhold i og utenfor skolen, utdannings og yrkesveiledning.

Elever, lærere
og foresatte

Drop in

Ta kontakt
pr. telefon.

Inspektør og rådgiver 
Jarle Johnsen

Telefon 37 19 96 85

Sosiallærer 
Inger Britt Ustad

Telefon 913 02 883

 

Kjernegruppe

Et tverrfaglig samarbeidsteam hvor saker angående enkeltungdom tas opp til vurdering, og hvor målet er å komme frem til gode tiltak for å unngå en uheldig utvikling.

Saker hvor man ser at barn eller unge er i ferd med å utvikle et problem relatert til atferd, drop-out fra skolen, kriminalitet og/eller rus. Kjernegruppe er aktuelt i saker med barn og ungdom fra slutten av barneskolen og opp til 21 år.

Kjernegruppen forplikter seg til å holde det antall møter som behøves for å snu ungdommens utvikling i en positiv retning. Kjernegrupper er ment å være et tidsbegrenset tilbud og vil derfor avsluttes når eventuelle tiltak er på plass eller det ikke lenger er behov. Kjernegruppen forplikter seg også til å holde eventuelle oppfølgingsmøter ved behov.

Ungdomskontakt/
SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe

Mobil: 476 03 518

 

Psykisk helse og ungdomskontakt på Ungdomsskolen

Drop in
samtaletilbud for elever.

Elever

Ukentlig

Ungdomskontakt/SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe

Mobil: 476 03 518

 

Fritidsklubben

Et tilbud rettet imot ungdom som tilbyr en sosial arena i fritiden.

Ungdom

 

Tirsdager og Torsdager fra kl. 13.30 til 19.30

Ansatt på
Fritidsklubben
Renathe Severinsen Fjellvang

Mobil: 945 10546

Spesialundervisning

Henvisning til PPT på  individ- eller systemnivå

for vurdering av rett til

spesialpedagogisk hjelp

/spesialundervisning.

Skolen

Elever

Foresatte

Fortløpende

 PPT

Telefonnummer:
37 14 96 82/
957 24 251

Støttekontakt/ Fritidskontakt

Støttekontakt er en person som følger

opp en annen i fritidsaktiviteter. Tilbudet kan være individuelt, i en gruppe, eller en kombinasjon av disse.

Personer med behov for

støtte og oppfølging i

aktiviteter på fritida

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Ansvarsgruppe

Planlagte samarbeidsmøter der behov, ansvar og videre oppfølging er

tema.

Personer med behov for

langvarig oppfølging fra

flere enheter / tjenester

Ved behov

Tjenesteutøver som kjenner

barnet/familien

Koordinator

En valgt fagperson har ansvar for å

koordinere og samordne det tverrfaglige samarbeidet – ansvarsgruppen

og/eller IP. Koordinator er brukers

nærmeste kontaktperson.

Personer med behov for

langvarige og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse – og

omsorgstjenesteloven § 7-2

Overordnet ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbudet, for

individuell plan, for å ta imot søknader (sender søknad til aktuell enhet som behandler og fatter vedtak, og oppnevner), opplæring og veiledning av koordinatorer. 

 

Kristin de Lange Johannessen

Mobil: 975 25 290

Individuell plan

Verktøy som skal sikre god koordinering og framdrift i det tverrfaglige tjenestetilbudet til barnet/ungdommen

Personer med
behov for langvarige
og koordinerte tjenester.

Ved behov, jamfør Helse- og
omsorgstjeneste-loven § 7-1

Overordnet ansvar
for samordning og koordinering
av tjenestetilbudet

Kristin de Lange Johannessen

Mobil: 975 25 290

Ungdomskontrakt

Alternativ straff for lovbrytere mellom

15-18 år. Politiet initierer kontrakten.

Kommunen har ansvar for oppfølging

gjennom kontraktsperioden.

Unge lovbrytere

Varighet opp til 2 år

Ungdomskontakt/
SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

 

Oppsøkende ungdomskontakt

Ungdomskontakten oppsøker arenaer hvor barn og unge er og er også tilgjengelig på sosiale medier som en del av det forebyggende arbeidet.

Barn og unge

Ungdomskontakten oppsøker ulike fritidsaktiviteter ukentlig og er tilgjengelig på Facebook, Instagram og Snapchat.

Ungdomskontakt/
SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

 

Dalene gård

En gård som gir aktiviteter, arbeidstrening, opplevelser, fellesskap og pedagogisk tilrettelegging. Har et stort utvalg av aktiviteter.

Barn og Unge

Tirsdag, onsdag og fredag

Unni Mesel Nilsen

Mobil: 474 52 538

Søknadsskjema ligger
på kommunens hjemmeside

16 – 18 ÅR / VIDEREGÅENDE

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Helsestasjon for ungdom

Råd og veiledning ved lege og helsesykepleier om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Ungdom opp til 24 år

Drop-in hver mandag (stengt i skoleferiene) fra 14.30 – 16.00. Timer utenom avtales med helsesykepleier eller jordmor.

Helsestasjonen

Telefon 90095062

Amalie: 975 98 079

 

Abup drop in

Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup

Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup

Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup

Kontakt på helsestasjonen:

Jorunn Maharsia
tlf: 90095062

eller
Kristin de Lange Johannessen
tlf: 97525290

Råd og veiledning psykisk/fysisk helse

Helsesykepleier, ungdomskontakt  og jordmor i skolehelsetjenesten/ skolen

Råd og veiledning om psykisk eller fysisk helse.

Elever, lærere
og foresatte

Tvedestrand VGS: 

Mandag - Torsdager kl 09.00 – 14.00

 

Link til skolens hjemmeside:

https://tvedestrand.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/skolehelsetjenesten/

Råd og veiledning

Rådgiverne kan hjelpe deg med vansker på skolen, personlige spørsmål, karriereveiledning samt søknad til videre utdanning. De kan også formidle hjelp fra helsesøster, lege, psykolog og andre hjelpetjenester.

Elever i videregående skole

Rådgivere

 

Lene Follo, Mona Rønningen og Ada Tegnander.

https://tvedestrand.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/radgivere/

Kjernegruppe

Et tverrfaglig samarbeidsteam hvor saker angående enkeltungdom tas opp til vurdering, og hvor målet er å komme frem til gode tiltak for å unngå en uheldig utvikling.

Saker hvor man ser at barn eller unge er i ferd med å utvikle et problem relatert til atferd, drop-out fra skolen, kriminalitet og/eller rus. Kjernegruppe er aktuelt i saker med barn og ungdom fra slutten av barneskolen og opp til 21 år.

Kjernegruppen forplikter seg til å holde det antall møter som behøves for å snu ungdommens utvikling i en positiv retning. Kjernegrupper er ment å være et tidsbegrenset tilbud og vil derfor avsluttes når eventuelle tiltak er på plass eller det ikke lenger er behov. Kjernegruppen forplikter seg også til å holde eventuelle oppfølgingsmøter ved behov.

Ungdomskontakt/
SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

 

Psykisk helse og ungdomskontakt på VGS

Drop in samtaletilbud for elever.

Elever

Annenhver uke i Tvedestrand og annenhver uke på Holt.

Ungdomskontakt/
SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

Mobil: 476 03 518

Dalene gård

En gård som gir aktiviteter, arbeidstrening, opplevelser, fellesskap og pedagogisk tilrettelegging. Har et stort utvalg av aktiviteter.

Barn og Unge

Tirsdag, onsdag og fredag

Unni Mesel Nilsen

Mobil: 474 52 538

Søknadsskjema ligger
på kommunens hjemmeside

Ungdomskontrakt

Alternativ straff for lovbrytere mellom

15-18 år. Politiet initierer kontrakten.

Kommunen har ansvar for oppfølging

gjennom kontraktsperioden.

Unge lovbrytere

Varighet opp til 2 år

Ungdomskontakt/
SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe
Mobil: 476 03 518

 

Ungdomsveiledere på NAV

Veiledning av ungdom mot utdanning og arbeid. Ofte i samarbeid med fylkeskommunal oppfølgingstjeneste for de med skolerett.

Ungdom under 30 år

NAV-kontoret

NAV 55 55 33 33

Støttekontakt/ Fritidskontakt

Sosialt samvær etter behov, følge til ulike aktiviteter med mer. Tilbudet kan være individuelt, i en gruppe, eller en kombinasjon av disse.

Personer med behov for kontakt, hjelp eller veiledning i hverdagen.

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Psykisk helsetjeneste

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Barn og unge som
sliter psykisk

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Rus og avhengighet

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Motivasjon til å slutte med rusmidler og spill.

Barn og unge som er i ferd med å utvikle avhengighets-problematikk

Etter vedtak i hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

FORELDRE / FORESATTE

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Råd og veiledning

Råd og veiledning om barnets psykiske eller fysiske helse.

Foreldre /foresatte

Helsestasjonen Etter behov

Helsestasjonen

Telefontid mandag, tirsdag og torsdag. Mobil 900 95 062

Oversikt over ansatte: 

https://www.tvedestrand.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsestasjon/ansatte-pa-helsestasjonen/

 

ICDP International Child Development Program

Et program som styrker samspillet mellom foreldre og barn for å forebygge utvikling av vansker på et senere stadium.

Flyktning-familier etter behov

Programmet går ukentlig, over 12 ganger av 2 timer

Helsestasjonen

Vibeke Jacobsen

Mobil: 917 222 68

Gry Prebensen

Mobil: 909 23 805

Abup drop in Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup Drop in konsultasjon rette mot barn og unges psykiske helse. her kan man treffe Inger Læknes fra Abup

Kontakt på helsestasjonen:

Jorunn Maharsia
tlf: 90095062

eller

Kristin de Lange Johannessen
tlf: 97525290

Råd og veiledning, sosialstønad mm

Økonomisk råd- og veiledningstjeneste.

Økonomisk sosialhjelp

Alle kommunenes innbyggere

Etter behov

NAV 55 55 33 33

Avlastning

Tilbudet kan gis på ulike måter, som i avlastningsbolig, avlastningshjem eller hjelp i hjemmet.

Foreldre/ foresatte med

særlig tyngende omsorgs-oppgaver.

Ved behov, jamfør Helse- og omsorgstjeneste-loven § 3-2,d

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Omsorgsstønad

 

Foreldre /foresatte med

særlig tyngende omsorgs-oppgaver.

Ved behov, jamfør Helse- og omsorgstjeneste-loven § 3-2,d

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Psykisk helsetjeneste

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Pårørende

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra, 
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Rus og avhengighet

Samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand, og opplæring og kognitiv terapi.

Motivasjon til å slutte med rusmidler og spill.

Pårørende

Etter vedtak i  hht lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Søknad sendes til
Sektor for velferd, psykisk helse og Habilitering
v/ saksbehandler Bent Andreas Ekra,
tlf 916 53 690.

Søknadsskjema finnes på
kommunens hjemmeside.

Tiltak fra barneverntjenesten er hovedsakelig først tilgjengelig når barnevernet vurderer at det er nødvendig for - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

0-18 ÅR/ BARNEVERN

HVA ER DETTE?

FOR HVEM?

HVOR/NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Barnevernvakt

Barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger

Barn og familier i krise som trenger hjelp raskt

Åpen hele døgnet

37 01 31 01 eller Alarmtelefonen for barn og unge:

116 111

Råd/veiledning

Avtalt, strukturert og målrettede møter med familien og evt. Samarbeidspartnere.

Familier med behov slik hjelp

Etter nærmere avtale, nedfelt i en tiltaksplan.

Barneverntjenesten,

 47 99 33 33

Familieråd

Et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser.

For familier som selv kan utforme planer de vil følge.

Etter behov og avtale. Prosessen

går over noen uker.

Barneverntjenesten,

 47 99 33 33

Besøkshjem

En familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn/søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Hovedsakelig for barn i alder 3- 12 år

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,

47 99 33 33

Støttekontakt

Hjelp til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid.

Hovedsakelig for barn i alder 6- 18 år

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,

47 99 33 33

MST

Familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen 12–18 år, med alvorlige atferdsproblemer.

Primært foreldre, men også nettverk rundt unge med problemer med rus/ kriminalitet

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,

 

47 99 33 33

COS-P (Circle of Security – parenting

Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspsykologien

Familier med barn i alder 0-10 år som står i fare for å utvikle samspillsvansker.

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,

47 99 33 33

Ansvarsgruppe

En tverrfaglig koordineringsgruppe eller plangruppe rundt et enkeltbarn.

Barn med sammensatte vansker på ulike arenaer.

Etter behov og avtale

Barneverntjenesten,

47 99 33 33

Fosterhjem

Private hjem som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn til oppfostring.

Barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme.

 

 

Barneverntjenesten,

 47 99 33 33

Tilsynsfører

En person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet

For foster-hjemmene i Tvedestrand

Besøkene foretas med lovregulert hyppighet

Barneverntjenesten,

 47 99 33 33

Miljøterapi

Dette er et frivillig hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten. Miljøterapeuten kommer hjem til familien og kan jobbe sammen med dem over en lengre periode.

Familier som har behov for ekstra støtte og oppfølging

Etter behov og avtale med familien

 

 

 

 

 

Barneverntjenesten Øst i Agder er en interkommunal tjeneste for i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Full oversikt over ansatte i Barneverntjenesten Øst i Agder finnes via Gjerstad kommunes hjemmeside, http://www.gjerstad.kommune.no/

Kontaktpersoner: Wayni Bergan telefon 489 95 634 – gravide og barn fra 0-6 år og Siv Langerød-Erichsen telefon 945 23 197 – barn og ungdom fra 7-18 år

Telefonnummer sentralbord: 479 93 333.

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder, Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger

hjelp raskt. Barnevernvakten i Arendal dekker kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei.

Telefon: 37 01 31 01 eller 116 111. E-post: barnevernvakta@arendal.kommune.no

Besøksadresse: Maxis kjøpesenter, Vesterveien 44

Arendal og Froland politistasjon

Telefon: 37 00 31 72 eller 02800 (operasjonssentralen)

Besøksadresse: Åsbieveien 39, 4848 Arendal

 

 

Ressursteam og møtefora     

TEAM/

FORUM

HVA ER DETTE?

HVEM DELTAR?

HVOR/

NÅR?

KONTAKT/TELEFON

Ressursteam for barnehage

Ressursteam i bh er en arena for drøfting og refleksjon rundt enkelt barn som man bekymrer seg for. Det er også en arena for å ta opp ulike temaer av mere generell karakter.

Pedagogiske ledere og styrer i barnehagen,

spesialpedagoger barnevern, helsesykepleier, fysioterapeut, logoped og PPT. Foreldre bør delta.

Ved behov, men tjenesten er tilgjengelig en gang pr. mnd

 

Leder av ressursteam
i den enkelte barnehage

Ressursteam på barneskolen

Møtene har bestemt møtestruktur, og kan handle om enkeltelever, klassemiljø, skolemiljø eller systemsaker. Elevsaker drøftes etter samtykke fra foresatte. Intensjon: møtet beslutter videre tiltak eller henvisning til andre tjenester.

Varierer noe fra skole til skole: Spesped koordinator, rektor,helsesykepleier og PPT. Barnevern deltar ved behov. Foreldre bør delta. Også Abup kan inviteres for veiledning/

undervisning om bestemte tema

På den enkelte barneskole Månedlig

Leder av ressursteam
på den enkelte skolen

Ressurs-team ungdoms-skolen

Oppfølging av ungdomsskoleelever som ikke har enkeltvedtak, men som trenger ikke-faglig oppfølging. Det kan dreie seg om utfordringer knyttet til psykisk helse, atferd, kriminalitet, barnevern. I møtet avtales tiltak som følges opp på neste møte. Tiltakene involverer ofte andre tjenesteområder, deriblant helsesøster, lege, barnevern, PPT og 2. linjetjenester.

Ressursteam ungdomsskole består av rektor, inspektør, sosiallærer og rådgiver. helse-søster og PPT. Barnevern deltar ved behov. Foreldre inviteres med. Også Abup kan inviteres for veiledning/

undervisning om bestemte tema

Hver 3. uke

Rektor Lyngmyr
ungdomsskole

Oddvar Haslemo

Tlf. arb.: 37199682
Mobil: 92839640 

 

Samarbeids-møter mellom politi og ungdomsskole

Informasjonsutveksling om ungdoms-situasjonen med formål å fange opp ungdom tidlig i en problemutvikling.

Ungdomsskolen, politi og

SLT- koordinator

Månedlig

Rektor Lyngmyr
ungdomsskole

Oddvar Haslemo

Tlf. arb.: 37199682

Mobil: 92839640 

Samarbeids- møter mellom politi og vgs

Informasjonsutveksling om ungdoms-situasjonen med formål å fange opp ungdom tidlig i en problemutvikling.

Vgs, politi og SLT-koordinator

Månedlig

Rektor
Tvedestrand videregående skole

Turid Tveit
Tlf. +4748260368

SLT - gruppa

Sammensatt av alle tjenester i kommunen som arbeider direkte med barn og unge og deres foreldre, samt forebyggende politi. Informasjonsutveksling står sentralt i disse møtene. Kjennskap til hverandres tjenester er viktig for å bedre samarbeid og informasjonsflyt, og forhindre dobbeltarbeid.

SLT-koordinator, politikontakt, barnevern, NAV, OT, helsestasjon, barneskole, ungdomsskole, VGS

 

4 – 6 møter pr. år

SLT-koordinator

Iselin Dalen Moe

Mobil: 476 03 518

 

 

 

 

 

 

                                                     

Politiråd

(SLT)

Styringsgruppens oppgave er å legge

til rette for den praktiske koordine-ringen av det kriminalitetsforebyggen-de arbeidet. Styringsgruppen angir mål og prioriteringer for SLT-arbeidet, og sørger for at det innarbeides i det kommunale planverket.

 

Det varierer hvem som deltar her. Disse kan delta: ordfører, kommunedirektør,

enhetsleder for helse og omsorg, enhetsleder for skole, komiteleder for helse og omsorg, komiteleder for oppvekst, politiet og SLT-koordinator

 

Det er totalt 4 møter i året, to lokalt, et i distriktet og et regionalt med ulike deltakere

Politikontakt

Morten Tobiassen

Mobil: 476 13 501

 

SLT-samarbeids-møte i Holt-distrikt

Tema for møtene er trender i distriktet og informasjonsutveksling samt å dele erfaringer og kunnskap om det forebyggende arbeidet.

SLT-koordinatorer og politikontakter i Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør og Tvedestrand.

2 ganger pr. år.

SLT-koordinator

 

Iselin Dalen Moe

Mobil: 476 03 518

Koordinerende Enhet (KE)

Skal primært ivareta oppgaver på system-nivå, som koordinering og styring av BTI-arbeidet, dialog med interne- og eksterne samarbeidspartnere.

Enhetsledere og BTI prosjektgruppe

Møter ved behov – det jobbes med å avklare antall faste møter per år.

 

Kristin De Lange Johannessen

Avdelingsleder 

tveklj@tvedestrand.kommune.no

telefon 37 19 93 32

Mobil 975 25 290

 

TIGRIS - Tidlig intervensjon i forhold til bruk av rusmidler i graviditet og småbarns-periode.

Tverrfaglig kommunal ressursgruppe med fokus på tidlig intervensjon i forhold til rus i graviditet og småbarnsperiode. Har utarbeidet «RETNINGSLINJER FOR RUS OG GRAVIDITET

TVEDESTRAND KOMMUNE»

Helsestasjon med jordmor og helsesykepleier, oppfølgningsenheten rus og psykiatri, barneverntjenesten

Per i dag møter ved behov

Kontaktperson:

Jordmor Gry Prebensen

Mobil: Mobil: 9092 3805

Kontaktinformasjon

Aileen Kvastad
Fysioterapeut, barn og voksne. Hovedtillitsvalgt
E-post
Mobil 99 30 60 41

Fysioterapeut, barn/unge.
HTV NFF
Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene