Regler for bruk av Tvedestrand kommunevåpen

§ 1 Definisjon

Tvedestrand kommunes våpen, godkjent ved Kgl.res. av 4. april 1986 er:

a. Kommunevåpenet.
I blått en oppflyvende sølv terne.

b. Kommuneflagget.
I blått en oppflyvende hvit terne.

c. Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§ 2 Generelle bestemmelser om bruk.

a. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunen og kommunens administrasjoner og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

b. Ved sammenstilling med rikssymbolene (og fylkesvåpenet) har disse høyere rang enn enn kommunevåpenet. Ellers skal kommunevåpenet stå friest mulig, og ha plass øverst, forrest eller i midten i forhold til annet billedutstyr og /eller tekst.

c. Våpenet kan brukes av enhver til undervisning og belæring, samt til dekorasjon, under slike forhold at bruken ikke kan misoppfattes der hen at den representerer kommunal myndighet, institusjon eller tiltak. Tvilstilfelle avgjøres av formannskapet.

d. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt. Formannskapet kan i spesielle tilfelle dispensere fra denne bestemmelse. Når slik dispensasjon søkes, skal formannskapet samtidig sette krav til suvenirgjenstandenes kvalitet og våpenets gjengivelse.

e. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem eller lignende. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3 Bruk av våpenskjold.

a. Våpenskjold skal som hovedregel brukes med sine farger. Adgang til å fravike dette i visse tilfeller er fastsatt nedenfor. Og ellers kan formannskapet i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene om bruk av farger.

b. Samtlige kommunale institusjoner og administrasjoner skal bruke våpenskjoldet på brev, konvolutter, trykksaker og i annonser. Til denne bruk kan våpenskjoldet gjengis i sort/hvitt. Brukes våpenskjoldet som trykt dekorasjon på viktige dokumenter eller lignende skal det gjengis i sine farger. Formannskapet angir hvilke dokumenter som bør utstyres med våpenskjold.

c. Våpenskjoldet i farger kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Plassering, størrelse og utførelse fastsettes av fomannskapet.

d. Våpenskjoldet kan brukes som dekor på kommunale representasjonsgaver. På gjenstander hvor våpenets farger vanskelig kan gjengis, kan reglene om farger fravikes

e. Våpenskjoldet i farger kan etter formannskapets nærmere bestemmelse brukes til jakkemerker og lignende.

§ 4. Bruk av kommuneflagg.

a. Kommuneflagget brukes på kommunens administrasjonsbygg sammen med det norske flagg. Ellers kan det brukes på kommunale bygninger etter formannskapets bestemmelse. Det kan også av formannskapet tillates brukt ved flagging på offentlige plasser og lignende ved spesielle festdager, offentlige besøk, tilstelninger m.v.

b. Foreninger og organisasjoner kan få adgang til å heise kommuneflagget ved spesielle anledninger når formannskapet har gitt samtykke.

§ 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.

a. Foreninger og organisasjoner hjemmehørende i kommunen kan på søknad til formannskapet få adgang til å nytte kommunevåpenet i sine faner. Våpenet skal i såfall ikke sammenstilles med foreningens eget emblem, men plasseres alene på den ene siden av fanen. Bunnfargen på denne faneside skal være den samme som kommuneflaggets.

b. Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

c. Til dekorativ bruk kan flagget utformes som hengende banner. I denne form kan det nyttes på flaggstenger langs gater og ved plasser, helst alternerende med det norske flagg. Det kan i denne form også henge loddrett på vegg. Bruk av våpenet som hengende banner bestemmes av formannskapet for hver enkelt anledning.

§ 6. Våpenets utforming og utførelse

a. Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f. eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

b. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer, med riktige farger, former og proporsjoner.

c. Det tilligger formannskapet å påse at utforming og utførelse er korrekt, og at disse forskifter om bruk blir fulgt.