Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse og omsorgstjenesten, klageadgang mm. Her er en oversikt over noen nyttige sider:

Informasjon om

Pasient- og

brukerombudet (POBO

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hva-vi-kan-hjelpe-med

 

Informasjon om

rettigheter,

klageadgang mm.

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/

 

Oversikt over sentrale

rettigheter

https://helsenorge.no/rettigheter

 

Rett til BPA

https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa

Rett til støttekontakt

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/stottekontakt

 

Rett til avlastning

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/avlastningstiltak

Rett til sykehjemsplass

eller bolig tilrettelagt for

heldøgns omsorg

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/helse--og-omsorgstjenester/rett-til-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/

 

Omsorgsstønad

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad

Pårørendes rettigheter

https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter