Støy

Hva er støy?

Støy i et forurensingsperspektiv er uønsket, gjerne høy og ofte vedvarende eller gjentakende lyd. Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin.

Støy kan medføre psykisk stress, og kan gi helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Støy kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.

Målsettinger

Målsettingen er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for utendørsstøy ved boligen sin. Det er også satt et mål for å redusere de høyeste innendørs støynivåene.

Nasjonal handlingsplan mot støy for 2007-2011 angir hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målene om redusert støy.

I Tvedestrand kommune er det kommuneoverlegen som er ansvarlig myndighet.