Avdeling habilitering

Avlastning

Avdelingen tilbyr avlastning for barn og unge gjennom private hjem og i kommunale avlastningsbolig. Her tilrettelegges det for aktivitet og fritid i trygge rammer, med oppfølging av barn og unge etter individuelle behov.

Boveiledning

Avdelingen har ansvar for kommunal boveiledertjenesten, en ambulerende tjeneste som ytes til personer som bor for seg selv og som ikke har behov for heldøgns bemanning. Det ytes praktisk bistand, opplæring og oppfølging i eget hjem etter individuelle behov.  

Dagtilbud

Avdelingen tilbyr tjenesten dagtilbud gjennom TvePro og Dalene gård, hvor det er tilrettelagte aktiviteter og oppgaver som kan bidra til sosialisering, mestringsfølelse og økt livskvalitet. 

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan benyttes når brukeren har et omfattende og langvarig behov for tjenester og behov for å styre tjenesten fleksibelt. 

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre personen kontinuerlig har behov for slike tjenester. Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en kommunal, økonomisk kompensasjon til personer som som utfører omsorgsoppgaver som ellers ville vært utført av kommunen. Omsorgsstønad utbetales til pårørende for personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. En forutsetning for å motta omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. 

Alle tjenester som tilbys i avdeling Habilitering vil bli løpende vurdert ut individuell vurdering av behov og funksjon.

Søknad om tjenester:

Søknadsskjema - søknad om tjenester (PDF, 24 kB)

Avlastnings-/besøkshjem


Dersom du ønsker å bli avlastnings-/besøkshjem, skriver du til oss og forteller litt om:

•    Familiesituasjon
•    Boligforhold
•    Helse
•    Andre arbeidsforhold eller oppdrag i Tvedestrand kommune, som støttekontakt eller lignende

Informasjonen du gir oss blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg og din familie som et besøkshjem.

På bakgrunn av informasjonen du oppgir, vil vi ta kontakt for å avtale hjemmebesøk eller samtale på vårt kontor. Det må fremlegges gyldig politiattest (barneomsorgsattest) ved tilbud. 

Lønns - og arbeidsvilkår i avlastningsoppdrag reguleres av forskrift og tariffavtale.

Interessert? 

Send kortfattet søknad til kjell.rune.lovdal@tvedestrand.kommune.no så tar vi kontakt.

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Kontaktinformasjon

Helene Tveide
Sektorleder velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 47 45 42 76

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Bent Andreas Ekra
Saksbehandler
E-post
Mobil 91 65 36 90

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Kjell Rune Løvdal
Avdelingsleder habilitering
E-post
Telefon 94 51 06 77
Mobil 94 51 06 77

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57