Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbudet.

Ofte er flere ulike instanser, i og utenfor kommunen, involvert for å finne løsninger. Det kan dreie seg om instanser innenfor pleie, helse, NAV, barnehage/skole, kultur, politi, bolig osv.

Koordinerende enhet skal følge opp arbeidet med koordinator og individuell plan i kommunen.

Du har rett til å få en koordinator og til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre ansvaret for koordinering og oppfølging.

Hvordan få koordinator?

Du kan henvende deg til en ansatt i kommunen som du allerede er i kontakt med eller til enhetsleder for Familiehuset og leder for koordinerende enhet.

Klage

Du kan klage direkte til avdelingsleder som er ansvarlig for vedtaket.

Statsforvalteren i Agder er også klageinstans.

Kontaktinformasjon

Kristin De Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 97 52 52 90