Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Søknadsskjema og legeerklæring

Her finner du søknadsskjema (PDF, 525 kB)

Søknad må sendes sammen med legeerklæring. Husk også å legge med bilder, vi trenger 2 passfoto. 

Søknad, legeerklæring og 2 passfoto sendes til:

Tvedestrand kommune
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om parkeringstillatelse.

Hva skjer når jeg har søkt?

Det vil bli gjort et vedtak der det går fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dette sendes til deg som et brev.

Hvor lenge kan jeg stå parkert med HC-bevis?

Fra 1. januar 2017 kom det en ny forskrift som har bestemmelser for maksimaltid:

§ 64. Bestemmelser om maksimaltid

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser. 

Lenke til parkeringsforskriften.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Tvedestrand kommune v/ kommuneoverlegen, postboks 38, 4901 Tvedestrand. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.