Omsorgsstønad

Hva er omsorgsstønad

Omsorgsstønaden innvilges for oppgaver som er omfattet av nødvendig helsehjelp og som ville blitt utført av  kommunens helse- og omsorgstjeneste, hvis ikke den pårørende ga hjelpen. Omsorgsoppgavene må foregå i eget hjem.

Hvem kan søke?
 • Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Den som har et hjelpebehov må ønske at du skal stå for hjelpen.
Hva er særlig tyngende omsorgsarbeid?

Omsorgsarbeidet må ha et betydelig omfang for at det skal regnes som særlig tyngende.

Det legges vekt på:

 • Hvor mange timer arbeidet utgjør
 • Om arbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • Om arbeidet innebærer nattarbeid
 • Om omsorgsarbeidet forventes å vare over tid
 • Om det fører til sosial isolasjon og mangel på fritid og ferie
 • Om den som utfører omsorgsarbeid har omsorg for flere
 • Om søker har omsorgsplikt
Hva kreves for å bli innvilget omsorgsstønad?
 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det må foreligge legeuttalelse

Ingen har krav på omsorgsstønad. Kommunen vil i de fleste tilfeller gi annen hjelp til den som har behov for hjelp. Kommunen bestemmer også hvor mange timer det skal gis stønad for.

Hvis du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

I saksbehandlingen vil det gjøres vurderinger om omsorgsstønaden skal bli redusert med et like stort beløp som hjelpestønaden.

Hvordan går du frem for å få omsorgsstønad?

Du må fylle ut eget søknadsskjema når du skal søke om omsorgsstønad. 

Utfylt søknadsskjema sendes til: 

Sektor for velferd, psykisk helse og habilitering:

Bent Ekra
mobil: 91 65 36 90
epost: bent.andreas.ekra@tvedestrand.kommune.no

Marie Sundby
mobil: 48 14 36 11
epost: marie.sundby@tvedestrand.kommune.no

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand.

 Søknad om tjenester (PDF, 71 kB)

Sektor for helse, familie og rehabilitering:

Tildelingstjenesten
Telefon 37 19 96 07 
Mobil 97 73 84 49
Epost: tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no 

Besøksadresse: Strannasenteret, Lyngmyrveien 35, Tvedestrand

Søknad om tjenester (PDF, 71 kB)

For mer informasjon eller hjelp til å søke, kontakt aktuell sektor.

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtaket du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Kontaktinformasjon

Bent Andreas Ekra
Saksbehandler i sektor for velferd, psykisk helse og habilitering
E-post
Mobil 91 65 36 90

Besøksadresse: Lyngmyrveien 57, Tvedestrand

Marie Sundby
Saksbehandler - sektor for velferd, psykisk helse og livsmestring
E-post
Mobil 48 14 36 11
Tildelingstjenesten
Sektor for helse, familie og rehabilitering
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49