Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak ( SLT)

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

I Tvedestrand er det politirådet som er styrende nivå i SLT-arbeidet, mens det utførende nivået («SLT-gruppa») består av følgende:

Avdeling psykisk helse og livsmestring

SLT-koordinator og ungdomskontakt

Politiet

Politikontakt

Barneverntjenesten Øst i Agder

Saksbehandler/Teamleder

 

Helsestasjonen

Helsesykepleiere fra ungdoms- og videregående skole

NAV

Veileder Ungteam

Lyngmyr ungdomsskole

Inspektør/rådgiver og sosiallærer/rådgiver

Barneskolene

Sosiallærer

Tvedestrand videregående skole

Rådgiver

Oppfølgingstjenesten

Rådgiver

 

SLT-gruppa arbeider tverrfaglig for å forebygge rus og kriminalitet blant risikoutsatte barn og unge. Alle deltakerne i gruppen har et likeverdig ansvar for å få det tverrfaglige samarbeidet til å fungere og for at oppgaver som er gitt blir gjennomført. SLT-koordinator har et overordnet ansvar for å koordinere og drive gruppens arbeid fremover. SLT-gruppa har 4 møter i året, og flere ved behov.

SLT-koordinator

Kommunens SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

SLT-koordinator deltar på flere faste samarbeidsmøter i tillegg til SLT-gruppemøtene.

Tilbud og oppfølging fra SLT-koordinator/ungdomskontakten

Kjernegruppe

En kjernegruppe er et tverrfaglig samarbeidsteam som involverer ungdom og foresatte og hvor saker angående enkeltungdom som er ferd med å utvikle et problem drøftes i samarbeid. Det er et mål at voksne rundt ungdommen får en felles forståelse, fokus på og jobber SAMMEN MED ungdommen mot felles mål.

Hovedmålgruppen er barn og ungdom i alderen fra mellomtrinnet på barneskolen til og med videregående skole. Kjernegruppen baserer seg på frivillighet og samtykke fra ungdommen og dens foresatte.

Informasjonsskriv om kjernegrupper (kommer snart)

Ungdomskontrakt

Ungdomskontrakt er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en eller flere straffbare handlinger. Ungdomskontrakt kan være et alternativ til straffeforfølging, og dette er det politiet som avgjør. I stedet for straff som betinget/ubetinget dom og/eller bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Ungdom med ungdomskontrakt følges opp av SLT-koordinator/ungdomskontakt og ofte politikontakten.

Informasjonsskriv om ungdomskontrakter (legge ut PDF-vedlegg)

Frivillig ruskontrakt

Ungdom med frivillig ruskontrakt følges opp av SLT-koordinator/ungdomskontakt og noen ganger også politikontakten. Frivillig ruskontrakt kan inngås uten at ungdommen har blitt tatt for noe straffbart. Det kan være foreldre, skole, ungdommen selv eller andre som ønsker å opprette en frivillig ruskontrakt med det mål om å slutte med rusmidler. En frivillig ruskontrakt innebærer at ungdommen må avgi urinprøver i det omfang som avtales. I tillegg kan det avtales for eksempel faste samtaler med ungdomskontakten.

Hovedmålgruppen er ungdom i alderen fra ungdomsskolen til og med videregående skole. Ruskontrakten baserer seg på frivillighet og samtykke fra ungdommen og dens foresatte.

Informasjonsskriv om frivillig ruskontrakt (kommer snart)

Kontaktinformasjon

Iselin Dalen Moe
SLT-koordinator og ungdomskontakt
E-post
Mobil 47 60 35 18

Facebook og Instagram: Ungdomskontakt Tvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i

Åpningstider

Ungdomskontakten har fast samtaletilbud i skolehelsetjenesten på både ungdomsskolen og videregående og samarbeider tett med helsesykepleierne og andre ansatte på skolene.

Hver onsdag kl. 10 - 14 på Lyngmyr ungdomsskole i skolehelsetjenestens rom ved siden av lærerværelset.

Hver torsdag kl. 10 – 14 på Tvedestrand VGS på rom 1034 ved elevtjenester.

Mail: iselin.dalen.moe@tvedestrand.kommune.no

Facebook: https://www.facebook.com/Ungdomskontakt.Tvedestrand/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ungdomskontakttvedestrand

Snapchat: ungdomskontakt_i