Omsorgsboliger

Kriterier for tildeling

 • søkeren må være alders – eller uføretrygdet
 • fysiske, psykiske el. sosiale grunner gjør det vanskelig for søkeren å bo i eget hjem
 • søkeren må være i stand til å klare seg selv i tilrettelagt bolig ved evt. hjelp av hjemmehjelp og/ eller hjemmesykepleie
 • nåværende bolig er uegnet for bruker og krever en omfattende grad av tilrettelegging/ombygging som fører til store praktiske utfordringer og økonomiske belastninger
 • behov for fysisk nærhet til tjenester og service
 • det er vanskelig å finne en egnet bolig på det private markedet
 • forandring i antall medlemmer i husstanden og/eller det er andre tungtveiende sosiale forhold som tilsier bytte av bolig. Alle forhold må i slike tilfeller dokumenteres
   

Mål

 • Oppleve fellesskap med andre og ha tilgang til sosiale aktiviteter når det er ønskelig
 • Forebygge innleggelse i institusjon
 • Oppleve størst mulig grad av trygghet i bosituasjonen

Slik søker du


Du kan kontakte tildelingstjenesten for å få mer informasjon og hjelp til å søke om omsorgsbolig.
 
Søknad om omsorgsbolig (PDF, 190 kB)

Om tildelingen

Boligen tildeles til den med størst behov, uavhengig av søknadstidspunkt.
Omsorgsbolig tildeles på det tidspunktet kommunen har fått ledige boliger.
Før tildelingen skjer, vil saksbehandler i tildelingstjenesten komme på hjemmebesøk for å vurdere om kriteriene er oppfylt.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49