Oppholdstyper på sykehjem

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan vare fra én dag til noen uker.

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som er viktige i hverdagen. 

Tilbudet retter seg hovedsakelig mot eldre som etter en samlet vurdering trenger midlertidig hjelp til rehabilitering, vurdering, oppfølging eller omsorg ved livets slutt.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem. Hensikten er å gi den pårørende avlastning samt gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. 

Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset. 

Langtidsopphold 

Langtidsopphold i sykehjem er ment for personer med behov for heldøgns pleie, medisinsk oppfølging og behandling. Avdeling 1 er skjermet avdeling. 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.  Avlastningsopphold er gratis. Se Prisliste.  

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 97 73 84 49