Priser på sykehjemsplass

Priser på sykehjemsplass

Priser på sykehjemsplass
Plass Pris Info
Korttid Kr 175 per døgn Prisen gjelder for 60 døgn i kalenderåret. Etter dette gjelder Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Langtid Individuelt Prisen fastsettes i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dersom en får tildelt plass, står prisen i vedtaket fra omsorgstjenesten. Hvor mye en skal betale for sykehjemsplass kan du lese i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.