Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Tvedestrand kommune tildeler hjemmesykepleie til innbyggere som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie gis ved behov etter vurdering og vedtak. Hjemmesykepleie er en døgntjeneste.

Hjemmesykepleien tilbyr:

 • Pleie og omsorg tilpasset personens behov
 • Oppfølging etter opphold på sykehus
 • Observasjon og oppfølging etter sykdom eller skader
 • Omsorg ved livets slutt

Hvem kan få tilbudet?

Behovet vurderes med bakgrunn i:

 • Hva personen selv kan klare
 • Personens egen oppfatning av sin situasjon, sitt hjelpebehov og sine ressurser
 • Om det er en ektefelle eller pårørende som har mulighet eller ønske om å bistå
 • En faglig vurdering av personens helsesituasjon fysisk og mentalt, boforhold og familiesituasjon

Personalet overtar ikke gjøremål personen selv er i stand til å utføre. Vi vurderer alltid fortløpende om det gis riktig tjenestetilbud.

Hjemmesykepleien forventer at:

 • Hjemmesykepleien får beskjed hvis brukeren ikke er hjemme til avtalt tid
 • Hjelpemidler brukes og nødvendig tilrettelegging gjøres, også av hensyn til personalet
 • Pårørende er en viktig samarbeidspartner

Tjenesten kan f.eks omfatte:

 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse
 • Observasjoner
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Hjelp med medisiner
 • Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
 • Hjelp til symptomlindring
 • Stell og pleie til alvorlige syke og døende
 • Støtte og veiledning til pårørende

Slik søker du

Kontakt tildelingstjenesten. Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Søknad om omsorgstjenester

Hva slags hjelp kan hjemmesykepleien gi?

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til brukerens helse. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelt pårørende. Det vil bli foretatt hjemmebesøk etter at vi har mottatt søknad, og det lages en plan for hvilke tjenester som er nødvendige. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Tildelingstjenesten
Tildelingstjenesten
E-post
Telefon 37 19 96 07
Mobil 977 38 449