Oppdatering fra kriseledelsen 21.06.21

Status smittesituasjon

Nasjonalt er utviklingen positiv, med betydelig nedgang i antall smittede per døgn samt sykehusinnleggelser.

I Agder ser vi også en positiv utvikling. Høyest smittetrykk finner vi i vest, nærmere bestemt i Kristiansand, Lyngdal og Farsund. Øst i Agder er smittetrykket lavt.

Lokalt er det p.t. ingen i isolasjon, karantene eller ventekarantene.

Lokal smittesituasjon:

Isolasjon                            0 person
Nærkontaktkarantene    0 personer
Ventekarantene               0 personer
Innreisekarantene           28 personer

Status vaksinasjon

Dose 1:  2336 personer
Dose 2:  1552 personer

Antall vaksinedoser som blir tildelt kommunen:

Uke 24: 234 doser Pfizer
Uke 25: 288 doser Pfizer

Planlegging av sommeren pågår. Vi har tilstrekkelig mange vaksinatører, og det jobbes med å få på plass medlemmer i smittesporingsteam og stedfortredere for administrative nøkkelpersoner.

Fra uke 25 foregår vaksinering i Lyngmyrhallen. Rådhuset må være disponibelt inntil videre, og blir derfor ikke tilgjengelig for booking fram til ny beskjed foreligger.

Det er opprettet en drop-in liste der man kan sette seg på venteliste for å motta eventuelle ubrukte vaksinedoser på kort varsel. Man må da kunne stille på vaksinestedet innen en halv time. Man beholder fortsatt sin ordinære plass i vaksinekøen.

Badeparken

21.06.21: NY VURDERING KNYTTET TIL ETABLERING AV BADEPARKEN SOMMEREN 2021

Kriseledelsen i Tvedestrand har mandag ettermiddag hatt møte hvor blant annet en ny vurdering knyttet til utplassering av badeparken ble gjort. Dette på bakgrunn av både innspill fra lokalt hold og at regjeringen nå har iverksatt trinn tre i gjenåpningen av det norske samfunnet.

Kriseledelsen har på bakgrunn av drøftingen kommet fram til at beslutningen om å ikke etablere badeparken denne sommeren blir stående. Kriseledelsen hadde sterkt ønsket at badeparken kunne etableres til glede for våre barn og unge, og ser mange gode argumenter for dette. Bakgrunnen for at en likevel ikke mener det er tilrådelig er:

• Selv om det i Tvedestrand pr. i dag ikke er kjent koronasmitte er det fremdeles en del smitte i Agder, og en ser at denne smitten kan spres veldig raskt. Vi vet også at vi i den nærmeste tiden vil få svært mange feriegjester fra ulike deler av Norge til kommunen, noe som også innebærer en klar risiko for mer smitteutbrudd og smittespredning. Delta-varianten har også begynt å spre seg i landet, og den er etter FHI sin opplysninger både mer smittsom og gir mer alvorlig sykdom.

• Badeparken vet vi er en stor publikumsmagnet som drar besøkende fra et stort omland. Dette er også et tilbud som retter seg mot den uvaksinerte delen av våre innbyggere. Skulle smitte bli spredd via badeparken vil dette potensielt nå mange og i et vidt område, ikke bare våre egne innbyggere.

• Badeparken i Tvedestrand er i motsetning til andre lignende tilbud andre steder i landet en stor aktivitet uten inngangspenger, registering av besøkende, og uten ikke fysisk avgrensing eller ordinært vakthold. Å etablere fysiske stengsler rundt parken og deler av Tjenna og som en kan ha kontroll på hele døgnet, vurderes ikke som realistisk. Dermed blir det svært vanskelig å ha kontroll på hvor mange som kommer, kunne registrere hvem som er tilstede eller å stenge parken ved behov. Å etablere kohorter som de nasjonale korona-tiltakene f.eks. legger opp til ved større arrangementer, vil også være vanskelig. En eventuell smittesituasjon kan da bli totalt uoversiktlig. Det er også en tidkrevende jobb å få avviklet badeparken hvis smittesituasjonen skulle tilsi dette. 

• Kommunen går nå inn i en ferieavviklingstid samtidig som vi det er svært viktig at vi opprettholder testkapasitet, smittesporingsaktivitet og vaksineringskapasitet gjennom hele sommeren. Dette er krevende å få til, og alle brikkene er ennå ikke på plass. Bemanningen er sårbar og vi kan få betydelige vansker med å håndtere større lokale utbrudd. Det er derfor ekstra viktig å unngå å etablere tilbud eller arrangementer som kan innebære store konsekvenser ved smitteutbrudd, og som kan bli vanskelig å håndtere for kommunens personell.

• Kommunen må påse at ulike kultur-, idretts-, og organiserte fritidsaktiviteter planlegges og avvikles slik at godt smittevern kan ivaretas. Når kommunen selv har ansvaret for et tiltak, slik situasjonen er for badeparken, må kommunen selvsagt også sørge for at smittevernet ivaretas på forsvarlig måte. Kommunen kan ikke se at en vil klare dette på en god nok måte, derfor denne beslutningen om å ikke etablere badeparken denne sommeren

Det registreres at noen kanskje tror Tvedestrand kommune ikke vil etablere badeparken av økonomiske grunner. Dette er ikke tilfelle, det er hensynet til et så forsvarlig smittevern som mulig som ligger til grunn.

17.06.21: Av smittevernhensyn blir det ikke ordinær drift med baderigg i badeparken i sommer, men det blir gratis utlån av padleutstyr - kajakker, SUP-brett, vester m.m.

Det blir ikke drift av kiosken ved Tjennaparken i sommer.

Oppdatering fra kriseledelsen 21.06.21

NY VURDERING KNYTTET TIL ETABLERING AV BADEPARKEN SOMMEREN 2021

Kriseledelsen i Tvedestrand har mandag ettermiddag hatt møte hvor blant annet en ny vurdering knyttet til utplassering av badeparken ble gjort. Dette på bakgrunn av både innspill fra lokalt hold og at regjeringen nå har iverksatt trinn tre i gjenåpningen av det norske samfunnet.

Kriseledelsen har på bakgrunn av drøftingen kommet fram til at beslutningen om å ikke etablere badeparken denne sommeren blir stående. Kriseledelsen hadde sterkt ønsket at badeparken kunne etableres til glede for våre barn og unge, og ser mange gode argumenter for dette. Bakgrunnen for at en likevel ikke mener det er tilrådelig er:

• Selv om det i Tvedestrand pr. i dag ikke er kjent koronasmitte er det fremdeles en del smitte i Agder, og en ser at denne smitten kan spres veldig raskt. Vi vet også at vi i den nærmeste tiden vil få svært mange feriegjester fra ulike deler av Norge til kommunen, noe som også innebærer en klar risiko for mer smitteutbrudd og smittespredning. Delta-varianten har også begynt å spre seg i landet, og den er etter FHI sin opplysninger både mer smittsom og gir mer alvorlig sykdom.

• Badeparken vet vi er en stor publikumsmagnet som drar besøkende fra et stort omland. Dette er også et tilbud som retter seg mot den uvaksinerte delen av våre innbyggere. Skulle smitte bli spredd via badeparken vil dette potensielt nå mange og i et vidt område, ikke bare våre egne innbyggere.

• Badeparken i Tvedestrand er i motsetning til andre lignende tilbud andre steder i landet en stor aktivitet uten inngangspenger, registering av besøkende, og uten ikke fysisk avgrensing eller ordinært vakthold. Å etablere fysiske stengsler rundt parken og deler av Tjenna og som en kan ha kontroll på hele døgnet, vurderes ikke som realistisk. Dermed blir det svært vanskelig å ha kontroll på hvor mange som kommer, kunne registrere hvem som er tilstede eller å stenge parken ved behov. Å etablere kohorter som de nasjonale korona-tiltakene f.eks. legger opp til ved større arrangementer, vil også være vanskelig. En eventuell smittesituasjon kan da bli totalt uoversiktlig. Det er også en tidkrevende jobb å få avviklet badeparken hvis smittesituasjonen skulle tilsi dette. 

• Kommunen går nå inn i en ferieavviklingstid samtidig som vi det er svært viktig at vi opprettholder testkapasitet, smittesporingsaktivitet og vaksineringskapasitet gjennom hele sommeren. Dette er krevende å få til, og alle brikkene er ennå ikke på plass. Bemanningen er sårbar og vi kan få betydelige vansker med å håndtere større lokale utbrudd. Det er derfor ekstra viktig å unngå å etablere tilbud eller arrangementer som kan innebære store konsekvenser ved smitteutbrudd, og som kan bli vanskelig å håndtere for kommunens personell.

• Kommunen må påse at ulike kultur-, idretts-, og organiserte fritidsaktiviteter planlegges og avvikles slik at godt smittevern kan ivaretas. Når kommunen selv har ansvaret for et tiltak, slik situasjonen er for badeparken, må kommunen selvsagt også sørge for at smittevernet ivaretas på forsvarlig måte. Kommunen kan ikke se at en vil klare dette på en god nok måte, derfor denne beslutningen om å ikke etablere badeparken denne sommeren

Det registreres at noen kanskje tror Tvedestrand kommune ikke vil etablere badeparken av økonomiske grunner. Dette er ikke tilfelle, det er hensynet til et så forsvarlig smittevern som mulig som ligger til grunn.

Oppdatering fra kriseledelsen 07.06.21

Status smittesituasjon
Nasjonalt er smitteutviklingen synkende. I Agder er det også en svak nedgang, etter en periode der regionen har hatt en høy relativ smitte. Smittesituasjonen på Agder har ført til at fylket nå i en periode har hatt det høyeste smittetrykket av alle fylkene i landet.

Lokal smittesituasjon:
Isolasjon                            1 person
Nærkontaktkarantene    4 personer
Ventekarantene               0 personer
Innreisekarantene           14 personer

Gjenåpning
Trinn 3 av regjeringens gjenåpningsplan er trolig nært forestående, og kan tre i kraft tidligst fra 17. juni. Plan for gradvis gjenåpning.

Status vaksinasjon
Det har vært høy aktivitet på vaksinasjonsfronten, med 565 doser satt i uke 22, fordelt på to dager. Det var ca 20 personer som ikke møtte opp til avtalt time, men andre ble innkalt på kort varsel og samtlige doser ble benyttet. Personer født i 1960 eller tidligere og personer med underliggende sykdommer er snart ferdig vaksinert, og kommunen ber de som ikke har blitt kontaktet om å henvende seg til kommunen for å få tildelt time.

I fellesferien er det planlagt at vaksinasjonen skal foregå i Lyngmyrhallen, på grunn av at stor trafikk på brygga gir trafikale og logistikkmessige utfordringer. Endelig beslutning om dette tas etter synfaring 09.06.

Skoler og barnehager
Tvedestrand beslutter å opprettholde gult nivå i trafikklysmodellen fram til sommeren, både for skoler og barnehager. Fra høsten av starter man på grønt nivå forutsatt at smittesituasjonen lokalt ikke tilsier noe annet.

Badeparken
Situasjonen vurderes fortløpende, og ny vurdering og eventuell avklaring finner sted mandag 14. juni.

Dypvåg bofellesskap
Dypvåg bofellesskap har under pandemien vært avsatt til bruk for koronasyke pasienter. Salgsprosessen kan nå starte opp igjen, men overtakelse bør først skje når samfunnet har åpnet igjen og kommunen kan bekrefte at det ikke lenger er behov for denne beredskapen.

 

Oppdatert informasjon fra kriseledelsen 27.05.21

Norge går fra 27.05 over i trinn 2 i gjenåpningsplanen. Dette innebærer en del lettelser som f.eks. at det kan være flere deltakere på ulike arrangementer, en kan noen flere besøk i sitt private hjem, det åpnes for mer innlandsreiser og det kan skjenkes til kl. 2400 og uten matservering på skjenkesteder.  Avstandsreglene må likevel fortsatt praktiseres.  For nærmere info om reglene vises det til informasjon fra regjeringen, se Neste trinn i gjenåpningen skjer 27. mai - regjeringen.no.

Barnehager og skoler kan etter lokale vurderinger fra 27.05 gå fra tiltaksnivå gult til tiltaksnivå grønt (den såkalte trafikklysmodellen).  Kriseledelsen, basert på det regionale smittetrykket, har vurdert det dithen at en avventer å gå til grønt nivå, foreløpig ut uke 22. Ny vurdering gjøres mandag 07. juni.

Idrettshallene på Lyngmyr og Mjåvann kan brukes også på ettermiddags- og kveldstid, selvsagt innenfor de til enhver tid gjeldende reglene om antall mv.

Selv om det nå gjøres lettelser nasjonalt, vil kriseledelsen oppfordre alle til å fortsatt være forsiktig for å unngå nye smitteutbrudd. Kommer det nye større lokale smitteutbrudd må en være forberedt på at det igjen kan bli strengere regler lokalt.

 

Oppdatert informasjon 22.05.21

Prøvene som gjelder karantenen ved Tvedestrand videregående skole er nå analysert og er negative. Det betyr at den forebyggende karantenen oppheves i dag lørdag 22. mai.

Informasjon fredag 21.05.21 kl. 17.00

Prøvene som gjelder karantenen ved Lyngmyr skole er nå analysert og er negative. Det betyr at den forebyggende karantenen oppheves i dag fredag 21. mai.

Informasjon torsdag 20.05.21 kl. 16.00

Nærkontakt til en elev ved Lyngmyr skole er koronasmittet. Elever, lærere, assistenter og foresatte i den aktuelle klassen får i ettermiddag melding om å gå i forebyggende ventekarantene. Karantenen opprettholdes i første omgang til prøvesvar foreligger senest lørdag 22.05.

Prøvene som gjelder karantenen ved Tvedestrand skole er nå analysert og er negative. Det betyr at den forebyggende karantenen oppheves i dag torsdag 20. mai.

En klasse ved Tvedestrand videregående skole er satt i forebyggende ventekarantene.

Inntil smittesporingsteamet får bedre oversikt over den aktuelle smittesituasjonen, stenger kommunen alle idrettshaller/gymsaler inkl. innendørsanlegget på Tvedestrand vgs på Mjåvann. Unntatt er ordinær bruk av skolene i skoletiden. Trening kan foregå ute som normalt.

Informasjon onsdag 19.05.21 kl. 15.15

Nærkontakt til en elev ved Tvedestrand skole er koronasmittet. Elever, lærere, assistenter og foresatte på det aktuelle klassetrinnet får i ettermiddag melding om å gå i forebyggende ventekarantene. Karantenen opprettholdes i første omgang til prøvesvar foreligger senest fredag 21.05.

Informasjon tirsdag 18.05.21 kl. 10.30

Kriseledelsen i Tvedestrand kommune hadde møte tirsdag 18.05. Tvedestrand har pr. i dag kun en registret smittet som er i isolasjon, og fem personer i karantene/ventekarantene.  I tillegg er tre personer i såkalt innreisekarantene.  På samme måte som for andre deler av Agder, har også russen i Tvedestrand blitt oppfordret til å ta koronatest.

Selv om vi ikke har noe omfattende smittesituasjon i Tvedestrand nå, må en følge nøye med utviklingen i regionen og ikke minst i vår nabokommune Risør. Tvedestrand kommune har pr. i dag ikke noen lokale koronaforskrifter (utenom registrering på spisesteder), men ber befolkningen om å fortsatt forholde seg til og respektere de nasjonale reglene og anbefalingene. Får vi større smitteutbrudd, må vi også i Tvedestrand regne med at det raskt vil bli innført strengere lokale regler ved innføring av lokale koronaforskrifter.

 

Oppdatert informasjon mandag 26. april

Prøvene ved Holt skole er nå analysert og er negative. Det betyr at den forebyggende karantenen oppheves i dag mandag 26.04. kl. 16.30.

Det blir tilnærmet normal skolegang i morgen tirsdag med unntak av at SFO kun har åpningstid etter skolen. Det blir ingen morgen-SFO inntil videre. 

Søndag 25. april 

Alle klassetrinn på Holt skole har hjemmeskole mandag 26. april.

Forebyggende ventekarantene for 1.-4.trinn er anbefalt opprettholdt til mandag ettermiddag i første omgang. Mandag blir det hjemmeskole for hele skolen grunnet vanskelig organisering da så godt som alle ansatte er satt i ventekarantene. Arbeidsplan ligger på skolens hjemmeside. Kontaktlærer har Teamsmøte med elevene kl. 09.30. 1.klasseelever blir oppringt av kontaktlærer. 

Eleven som har hatt nærkontakt med en smittet er testet og har fått negativt svar lørdag ettermiddag. Eleven skal testes på ny til uka og er fortsatt i karantene. Vedkommende har ikke vært smittefør da eleven var på skolen tidligere denne uka. Ventekarantenen opprettholdes likevel til og med mandag da noen i skolens personale har vært i nærkontakt med en smittet. Ny beskjed kommer mandag ettermiddag. Beslutningen er tatt etter råd fra kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse. 

Barn som skolen anser som sårbare barn blir kontaktet av kontaktlærer/spesialpedagog.

Foresatte som ikke er i forebyggende karantene og som har samfunnskritiske jobber, må kontakte skolen dersom de har barn på 5.-7.trinn som trenger opplegg på skolen.

Informasjon om ventekarantene ved Holt skole 24.04.21

Nærkontakter til en elev ved Holt skole er smittet. Elever, lærere, assistenter og foresatte på 1.-4.trinn har fått melding om å gå i ventekarantene.

Følgende melding er sendt til foresatte på 1.-4.trinn:
"Ditt barn har vært nærkontakt til en elev med mulig smitte av koronavirus. Ditt barn og hele husstanden må derfor gå i forebyggende ventekarantene fra og med nå. Karantenen opprettholdes i første omgang til og med søndag 25.4. Dere vil da få nærmere beskjed i løpet av søndag om eventuell utvidelse. I løpet av dagen eller morgendagen vil dere bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Meldingen er gitt ut i tråd med råd fra kommuneoverlegen i Tvedestrand og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Det betyr at eldre søsken til elever på 1.-4.trinn er berørte. De som ikke har søsken på 1.-4.trinn er ikke berørt inntil videre. Skolens hjemmeside oppdateres. 

SFO må av den grunn endre åpningstid og holder stengt før skoletid mandag og tirsdag for å kunne ha mulighet for tre kohorter på ettermiddagen. Åpningstiden blir da fra 14.00-16.30 på mandag og 12.15-16.30 på tirsdag.

 

Informasjon fra kriseledelsen 12.04.21

I dagene etter påske har i alt fem elever ved Tvedestrand Videregående skole testet positivt for Covid-19.

Status for smittede og karantene ved skolen er mandag 12.04 slik:

Smittede elever i isolasjon:          6
Smittede ansatte:                          0
Elever i karantene:                        20
Lærere i karantene:                       2
Personer i ventekarantene:         52

Foreløpig har ingen fra Tvedestrand testet positivt.

Tvedestrand kommune er ansvarlig for smittesporing på skolen, og smittesporingen er fullført slik situasjonen er nå. Imidlertid er dette en uoversiktlig situasjon, der smitteveien ikke er klarlagt. Det ble foretatt flere tester i dag, og svaret på disse foreligger i løpet av et par dager.

Informasjon fra Tvedestrand vgs finner du her.

Utleie av møterom kommunale bygg

Møterom leies ikke ut til eksterne på dagtid i ukedager. Det kan åpnes opp for begrenset antall deltagere i møterom på kveldstid.

Rådhuset er opptatt til vaksinering og kan ikke leies ut inntil videre.

 

Oppdatering fra kriseledelsen tirsdag 06.04.21

Status smittesituasjon
Nasjonalt er utviklingen synkende, men det er usikkerhet knyttet til tallene på grunn av påsken. Økt sosial omgang og lavere testaktivitet kan gi utslag, og det vil ta noe tid før man har full oversikt igjen.

Utviklingen er synkende også i Agder, og det har bare vært begrensede utbrudd i påsken.

I Tvedestrand er det ikke registrert nye smittede i påsken, og status er per 06.04.21:

Isolasjon grunnet positiv Covid 19 test                                  0
Karantene, grunnet nærkontakt til Covid 19 positiv            1
Familiekarantene/ventekarantene                                         0/0
Innreisekarantene                                                                     11

Status vaksinasjonsarbeid
Tvedestrand får 162 doser i uke 14 og 210 uke 15. Det er gitt signaler om leveransene vil øke kraftig framover.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA vil i løpet av kort tid legge fram sin konklusjon om hvorvidt koronavaksinen fra AstraZeneca har en sammenheng med alvorlige tilfeller av blodpropp.

Testing
I påskeuken har ca. 15 personer per dag testet seg ved teststasjonen på Grenstøl. Mandag 5. april var antallet 28, inkludert innbyggere i Risør.

Generelt
Samtlige smittevernkontroller som ble utført i påsken viser at butikkene har fulgt opp smittevernreglene. Det er ikke meldt om noen avvik.

Planlegging av årets 17. mai-feiring er i gang, og det vil komme sentrale regler og råd i den forbindelse. Det blir ikke en vanlig 17. mai i år heller.

En fullstendig oversikt over antall helsepersonell som gjenstår å vaksinere vil bli klar i løpet av uken.

 

Oppdatering fra kriseledelsen onsdag 26.03.21 - Smittevern påsken 2021

Med bakgrunn i de nye nasjonale smitteverntiltakene vil kriseledelsen i Tvedestrand kommune (ordfører, administrativ ledelse og kommuneoverlegen) komme med følgende oppfordringer og anbefalinger knyttet til påska som står for døren:

Anbefalinger til alle

 1. Generelt, hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og uansett hvor du oppholder deg så sørg for
  1) god håndvask, 2) god avstand til andre (minst to meter) både innendørs og utendørs, 3) ha få nærkontakter.
 2. Begrens de sosiale kontaktene mest mulig, har du kontakter så ha de samme over tid. Unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem eller på hytta. Man bør helst ha aktiviteter utendørs, der er smitterisikoen mindre. Unngå steder hvor mange er samlet og der det ikke er lett å holde minst to meters avstand.
 3. Det anbefales sterkt å bruke munnbind i butikker og andre steder hvor det er vanskelig å holde minst to meters avstand.

Anbefalinger rettet spesielt mot innbyggere i Tvedestrand kommune

 1. Innbyggere i Tvedestrand anbefales å bare benytte seg av butikker/kjøpesenter i vår egen kommune.
 2. Det anbefales at alle planlagte lokale arrangementer avlyses, hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder de nasjonale reglene for antall deltakere.
 3. Det anbefales at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes. Ikke minst anbefales det at innbyggere i Tvedestrand kommune ikke reiser til områder med mye Covid-19 smitte med mindre det foreligger viktige familiære eller sosiale grunner til dette.

Anbefalinger rettet spesielt mot personer som ikke er bosatt i Tvedestrand kommune

 1. Kommunen oppfordrer alle som kommer fra/oppholder seg i områder med mye Covid-19 smitte om å ikke reise til Tvedestrand i påska. Det vil si – ikke besøk familie eller andre i Tvedestrand. Hvis reise til Tvedestrand likevel gjennomføres, anbefales det at tilreisende fra områder med mye Covid-19 smitte tester seg og venter på testsvar før de kommer til Tvedestrand.
 2. Tilreisende fra andre kommuner som kommer til Tvedestrand skal forholde seg til de reglene som gjelder i den kommunen som har de strengeste smittevernreglene.
 3. Hyttefolk skal være sammen med de som de bor sammen med (egen husstand) på hyttene og bør ikke ta imot besøk av andre hyttefolk eller innbyggere fra Tvedestrand.
 4. Kommunen ber, i tråd med nasjonale råd, hyttefolket om å helst gjøre innkjøp hjemme før de kommer til Tvedestrand. Dersom det likevel er behov for å gjøre innkjøp i Tvedestrand, bruk munnbind, hold god avstand til andre, unngå tider med mange mennesker i butikkene og gå kun en fra husstanden.
 5. Blir du syk og er på hytta – reis hjem!

Om husstandskarantene

 1. Dersom smitte skulle oppstå, anbefales det sterkt å praktisere husstandskarantene. Dette betyr at dersom et medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet av Covid-19, skal hele husstanden settes i karantene. En oppfordrer også hele husstanden til å ta Covid-19 test.
 2. Dersom denne anbefalingen ikke følges, vil kommunen vurdere påbud i forskrifts form.

Annen informasjon

 1. Alle spisesteder skal føre besøkslogg, - navn og telefonnummer, se egen forskrift. Skjenking av alkohol er forbudt over hele landet.
 2. Næringsdrivende bes om å ha tilgjengelig og dele ut munnbind ved inngang til de som skulle ha glemt dette.
 3. Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Personer fra andre kommuner kan likevel benytte tilbud om rehabilitering/opptrening individuelt eller i grupper med arrangør, eller individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. 
 4. Kommunen vil utføre ekstra smitteverntilsyn med dagligvarebutikker.
 5. Kriseledelsen vil generelt følge med smitteutviklingen lokalt og regionalt i påska, ved større utbrudd vil det bli innført strengere lokale tiltak (forskrift) på kort varsel.
 6. Kommunen oppfordrer alle til å følge med på kommunens hjemmeside for oppdateringer av de lokale tiltak.
 7. Kommunen viser ellers til de nasjonale regler og anbefalinger.

 

Oppdatering fra kriseledelsen 03.12.20

Det har i løpet av det siste døgnet oppstått en ny uavklart smittesituasjon mtp. omfang i Tvedestrand. 

Kommunen har det siste døgnet arbeidet med smittesporing og kartlegging av mulige nærkontakter.

Kommunen har god oversikt over smittesporingen.

Status pr. i dag: 1 smittet har testet positivt etter at vedkommende hadde reist fra kommunen.

Ca 30 mennesker er i karantene i påvente av prøvesvar.

Kommunen forventer avklaring av omfang i løpet av torsdag/fredag. Ytterligere informasjon blir gitt når prøvesvarene foreligger. Størst antall mennesker i karantene befinner seg på Sandøya. Kommunen har fått god hjelp av lokalbefolkningen til smittesporingsarbeidet.

 

Oppdatering fra kriseledelsen 02.12.20

Det er per 02.12.20 en person som er registrert smittet i Tvedestrand.

Totalt har 10 personer bosatt i Tvedestrand fått påvist smitte siden utbruddet av koronapandemien i mars.

I tillegg til de nasjonale reglene som gjelder for alle, oppfordrer Tvedestrand kommune fortsatt til bruk av munnbind i butikker, og spesielt i dagligvarebutikker og på kjøpesenter, dersom man ikke kan holde minst 1 meters avstand.

Det er innført nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Denne endringen ble iverksatt ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Juleferien nærmer seg, og mange studenter kommer hjem til jul. Kommunelegen oppfordrer alle som kommer hjem til jul om å være særlig observante og forsiktige de første ti dagene etter ankomst, og følge disse fem reglene:

 • Redusere antall kontakter.
 • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
 • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Neste møte i kriseledelsen avholdes fredag 4. desember kl. 09.00.

 

Informasjon til reisende som ankommer Norge
Oppdatering fra kriseledelsen 02.03.21
Oppdatering fra kriseledelsen 19.03.21

Nasjonalt er smittetrenden fortsatt stigende, og regjeringen varsler omfattende tiltak dersom smitten ikke flater ut eller viser synkende tendens. Regjeringen har kommet med anbefalinger for påska: Regjeringens anbefalinger for påsken

Regionalt har vi lett synkende smittetrend, men situasjonen er ustabil og kan endre seg raskt. 

Det er fredag 19. mars i alt 4 smittede i isolasjon.

Tvedestrand kommune stanser bruken av AstraZeneca-vaksinen inntil danske rapporter om bivirkninger er utredet. 

På bakgrunn av at en ansatt på Shell på Grenstøl har testet positivt på Covid 19, ber kommunen om at de som har vært innom stasjonen den 8. mars, 9. mars og 10. mars er ekstra oppmerksomme på symptomer og ber om at alle tester seg hvis tegn til symptomer på Covid-19.

Kriseledelsen vurderer at det p.t. ikke er grunnlag for å iverksette lokal forskrift. Vi følger nøye med utviklingen både lokalt og regionalt og er forberedt på kort tid å innføre lokale tiltak dersom situasjonen endres. 

Kommunen understreker følgende oppfordringer til våre innbyggere:

 • Alle bør begrense sosial kontakt så mye som mulig
 • Hold god avstand til andre mennesker, vær nøye med håndhygiene
 • I situasjoner der det er vanskelig å holde minst en meter avstand, bruk munnbind
 • Det oppfordres til å unngå unødvendige reiser, spesielt til våre nabokommuner
 • De som kan utføre arbeid fra hjemmekontor oppfordres til å gjøre dette

Det er avtalt nytt møte i kriseledelsen mandag 22. mars. Det vil da bli vurdert behov for lokale anbefalinger/tiltak gjeldende for påsken.

Oppdatering fra kriseledelsen 11.03.21

Nasjonalt er smittetrenden fortsatt stigende, og regjeringen varsler omfattende tiltak dersom smitten ikke flater ut eller viser synkende tendens.

Regionalt har vi en synkende smittetrend, men situasjonen er ustabil og kan endre seg raskt.

Vi fikk onsdag 11.03 melding om to nye smittetilfeller i Tvedestrand, og smittesporing pågår.

Tvedestrand kommune stanser bruken av AstraZeneca-vaksinen inntil danske rapporter om bivirkninger er utredet. 

Kriseledelsen vurderer at det p.t. ikke er grunnlag for å iverksette lokal forskrift. Vi følger nøye med utviklingen både lokalt og regionalt og er forberedt på kort tid å innføre lokale tiltak dersom situasjonen endres.

Kommunen understreker følgende oppfordringer til våre innbyggere:

 • Alle bør begrense sosial kontakt så mye som mulig
 • Hold god avstand til andre mennesker, vær nøye med håndhygiene
 • I situasjoner der det er vanskelig å holde minst en meter avstand, bruk munnbind
 • Det oppfordres til å unngå unødvendige reiser, spesielt til våre nabokommuner
 • De som kan utføre arbeid fra hjemmekontor oppfordres til å gjøre dette
Oppdatering fra kriseledelsen 18.02.21

18.02.21: Ansatte og elever i karantene ved Tvedestrand videregående skole

En ansatt ved skolen har testet positiv for Covid-19. Skolen har sendt beskjed til 55 elever og 2 ansatte onsdag kveld om å gå umiddelbart i karantene. Etter et møte med kommunens smittevernansvarlig torsdag er det bestemt at ytterligere 10 ansatte skal ut i karantene. Disse har fått beskjed om dette.

Du finner mer informasjon på Tvedestrand Videregående skoles hjemmeside.

Vaksinering

Antall som har fått vaksine hittil (per 18. februar):
Dose 1:   375 personer (herav 82 helsepersonell)
Dose 2:   125 personer (herav 21 helsepersonell)

Antall vaksinedoser som blir tildelt kommunen:

Uke 8:     208 doser
Uke 9:       78 doser (kan bli endret)

Testing

Det er jevn pågang på teststasjonen. Mellom ti og 30 personer tester seg daglig.

Oppdatering fra kriseledelsen 22.02.21

22. februar: Ansatte og elever i karantene ved Tvedestrand vgs

Status for smittede og karantene ved skolen er som følger: 
Smittede elever: 3
Smittede ansatte: 2
Elever i karantene: 104
Ansatte i karantene: 20 + 1 student

Du finner oppdatert informasjon på Tvedestrand Videregående skoles hjemmeside.

Fra 23. februar gjelder nye nasjonale smitteverntiltak, med lettelser for barn, unge og studenter. De nye retningslinjene finner du her.

Hvor finner jeg informasjon?

Har du spørsmål eller trenger informasjon?


Helsenorge.no

Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på helsenorge.no  

Folkehelseinstituttes nettsider fhi.no

Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på fhi.no

Regjeringen.no

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter. Her finner du også oversikt over nasjonale tiltak som er innført for å håndtere koronasituasjonen.
Finn informasjon på regjeringen.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på. 
Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Karantene og isolasjon

Bestemmelser om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon finner du her.

Oppdatering fra kriseledelsen 06.11.20

Det er per 06.11.20 ingen nye smittede i Tvedestrand. Det er heller ingen i isolasjon eller karantene. Regionalt og nasjonalt er smittetrykket økende.

I oktober er 322 personer testet for covid-19 – dette er en nedgang fra september.

Pressemeldingen fra statsministerens kontor ble gjennomgått. Denne inneholder både nasjonale regler og anbefalinger om tiltak som kan iverksettes i kommuner med høyt smittetrykk. Hovedbudskapet er at vi skal holde oss hjemme og ha minst mulig kontakt.

I tillegg til de nasjonale reglene som gjelder for alle, oppfordrer Tvedestrand kommune fortsatt til bruk av munnbind i butikker, og spesielt i dagligvarebutikker og på kjøpesenter. Det er viktig å holde stor avstand innendørs – anbefalingen er nå 2 meter.

Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og dersom det må innføres tiltak på rødt nivå, skal skolene fortsatt være åpne.

Det er innført nasjonal skjenkestopp klokken 24.00, og nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Denne endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Politiske møter avholdes som normalt i november, det vurderes å benytte større lokaler i desember.

Neste ordinære møte i kriseledelsen er fredag 13.11.20 kl. 09.00

Oppdatering fra kriseledelsen 08.01.21

Det er per 08.01.21 ti smittede i Tvedestrand kommune. De smittede er i isolasjon.

I løpet av julen har ca 40 personer testet seg ved teststasjonen på Grenstøl og på legekontorene.

Vi ser en økende smittetrend på landsbasis. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes flere nye nasjonale smittetiltak for de nærmeste to ukene.

Vaksinering starter 06.01.21.

I Tvedestrand kommune gjennomføres disse tiltakene frem til 18.01:

 • Ungdomsskolen iverksetter rødt nivå fra tirsdag 05.01. Dette betyr strengere oppfølging av smitteverntiltak og forsterket renhold. Skoleskyss går som normalt.
 • Barnehagene og 1-7 trinn fortsetter på gult nivå.
 • Svømmebassenget på Lyngmyr holdes stengt
 • Idrettshallen på Mjåvann holdes stengt på kveldstid
 • Kulturskolen utsetter oppstart av sin aktivitet, med unntak av det som kan foregå digitalt
 • Det innføres full skjenkestopp på serveringssteder og arrangementer i perioden
 • Fritidsklubben holder stengt
 • Det blir ikke mulig å leie kommunale lokaler til møte- og kulturaktivitet i perioden
 • Biblioteket holder stengt, men i nedstengingsperioden innføres «take away-bibliotek». Bestill bøker via bibliotekets nettside, e-post biblioteket@tvedestrand.kommune.no eller tlf 37199690. 
 • Kommunehuset vil være stengt for besøkende. Det kan gjøres avtale direkte med den enkelte saksbehandler. Ved absolutt behov for fysisk møte med kommunens representanter/saksbehandlere gjennomføres dette i møterom med et minimum antall deltakere og ved bruk av munnbind. 
 • Trening i grupper ved Strannasenteret utgår
 • Kommunale dagtilbud for ulike brukergrupper gjennomføres med inntil 10 deltakere
 • Dagens besøksordning opprettholdes på sykehjemmet og ved omsorgsboliger, men endringer kan komme på kort varsel

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.

Når det gjelder kjøpesentre og butikker, anbefaler regjeringen at det innføres antallsbegrensning og adgangskontroll. Det vil i løpet av de nærmeste dagene bli avgjort om dette skal nedfelles i forskrift.

Vi anbefaler nedlasting av Folkehelseinstituttets app Smittestopp.

Det er viktig at vi alle fortsetter å bidra til å holde smitten nede og følger de nasjonale myndighetenes anbefalinger og regler. 

Neste planlagte møte i kriseledelsen avholdes mandag 11.01. kl. 14.30.

Oppdatering fra kriseledelsen 18.01.21

Det er nå en forsiktig utflating i smittetrenden på landsbasis, men smittesituasjonen er fortsatt usikker. Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. De nye reglene finner du her.

Vaksineringen er i gang, og følger FHIs prioriteringer.

I Tvedestrand kommune gjøres følgende endringer så snart det er praktisk mulig

 • Ungdomsskolen gjeninnfører gult nivå . Dette betyr smittevernmessige lettelser  i forhold til dagens drift.
 • Barnehagene og 1-7 trinn fortsetter på gult nivå.
 • Svømmebassenget på Lyngmyr åpnes opp for drift i skoletiden for barnehager og skoler. Det vil fortsatt være stengt på kveldstid.
 • Idrettshallene på Mjåvann og Lyngmyr åpnes opp for normal trening og aktivitet for barn og unge under 20 år. Kamper, cuper, stevner mv må fortsatt utsettes.
 • Kulturskolen gjenopptar sin ordinære undervisning
 • Fritidsklubben åpner for barn og unge under 20 år så snart det er praktisk mulig.
 • Det er fortsatt ikke mulig å leie kommunale lokaler til møte- og kulturaktivitet i perioden
 • Biblioteket åpner for ordinær drift.
 • Kommunehuset/ekspedisjonen åpner for besøkende igjen fra tirsdag 19.01.21.  Ved behov for fysisk møte med kommunens representanter/saksbehandlere gjennomføres dette i møterom med et minimum antall deltakere og ved bruk av munnbind. 
 • Trening i grupper ved Strannasenteret vil fortsatt utgå i en periode.
 • Kommunale dagtilbud for ulike brukergrupper gjennomføres som nå med inntil 10 deltakere
 • Dagens besøksordning opprettholdes på sykehjemmet og ved omsorgsboliger, men endringer kan komme på kort varsel

Alkoholservering i forbindelse med matservering tillates i Tvedestrand fra fredag 22.01.

Stortinget ba tirsdag 19. januar regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet innført samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar.

Det vil si at det fortsatt blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Dette trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar, dvs. at det i praksis gjelder fra det tidspunkt serveringsstedene åpner på dagtid på fredag.

Kommuner med høyere smittetrykk kan vedta strengere regler enn de nasjonale. I Tvedestrand er det ikke grunn til dette nå, dvs. at det fra fredag fk. kan serveres alkohol knyttet til matservering ved kommunens serveringssteder. Men, smittesituasjonen kan endres raskt, og det kan derfor være behov for å innføre lokale regler på et senere tidspunkt hvis det lokale smittetrykket blir stort.

Vi anbefaler nedlasting av Folkehelseinstituttets app Smittestopp.

Det er viktig at vi alle fortsetter å bidra til å holde smitten nede og følger de nasjonale myndighetenes anbefalinger og regler. 

Neste planlagte møte i kriseledelsen avholdes mandag 25.01. kl. 14.30.