Informasjon til næringslivet

Alkoholservering i forbindelse med matservering - skjenkestopp kl. 22.00

Alkoholservering kan fortsatt kun skje i sammenheng med matservering. Fra og med 23. februar endres skjenkestopp fra kl. 24.00 til kl. 22.00. Bakgrunnen er den usikre smittesituasjonen. Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker. Det tillates å skjenke alkohol ved arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

Kommuner med høyere smittetrykk kan vedta strengere regler enn de nasjonale. I Tvedestrand er det ikke grunn til dette nå. Men, smittesituasjonen kan endres raskt, og det kan derfor være behov for å innføre lokale regler på et senere tidspunkt hvis det lokale smittetrykket blir stort.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand, samt ha adgangskontroll.

Innkvartering ved innreisekarantene skal nå forhåndsgodkjennes

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Søkeordningen åpner mandag 22. februar kl. 12.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

Les Arbeidstilsynets pressemelding om forhåndsgodkjenning av innkvartering ved innreisekarantene :

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

Tvedestrand kommune vil gjerne bistå  med informasjon til alle deler av vårt næringsliv i forbindelse med korona tiltakene. Og både ordfører og næringssjef er tilgjengelige på telefon eller epost  om dere trenger råd, tips eller noen å prate med.  Under finner du informasjon fra ulike aktører - med konkrete tiltak rettet mot næringslivet.

Tvedestrand kommune har fått tilført ekstra næringsfondsmidler fra staten som kanaliseres næringslivet gjennom det regionale næringsfondet. Ta kontakt med næringssjef for mer informasjon.

Veileder for smittevern

NHO Reiseliv har laget en veileder og en oversikt over smittevernregler for reiselivet. De har også utviklet bransjenormer og veiledere det kan være nyttig å kjenne til. Disse finner du her

På denne siden finner du hygienetiltak tilpasset alle bransjer.

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere

Noen nyttige tiltak og krisemidler nasjonalt og regionalt

  • Kontantstøtte til bedrifter. Dersom bedriften din har et fall i omsetningen på minst 30 prosent, kan du søke om å få dekket faste kostnader av staten. Skatteetaten har fått et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av denne kompensasjonsordningen. Du kan søke fra 17. april. Følg med på denne siden: Kompensasjonsordning for næringslivet.
  • Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. En midlertidig ordning som skal kompensere for inntil 80% av tapt av inntekt som følge av koronapandemien. Det er NAV som vil handtere denne ordningen. Søknadsportalen forventes klar i begynnelsen av mai. 
  • Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Sjekk nettsidene til Innovasjon Norge.
  • Forskningsrådet tar grep for å bistå næringslivet. Sjekk nettsidene til Forskningsrådet.
  • Agder fylkeskommune lyser ut ekstra kompetansemidler til omstillingsprosjekter i bedrifter (BIO-midler) og samordner regionale tiltak. Les mer på denne siden.
  • Agder fylkeskommune lyser ut 1 million kroner til tiltak innen kulturturisme og formidling av kulturarv, med søknadsfrist 12. juni. Les mer på denne siden.
  • Bedrifter i Tvedestrand og omegn som er direkte berørt av koronapandemien kan bli målbedrifter i Næringshageprogrammet ut 2020 - uten å betale egenandel. Ta kontakt med Camilla i Pågang næringshage
  • Har du ledig kapasitet og/eller ønsker finansiering til et utviklingsprosjekt, kan næringsfondet eller andre ordninger være aktuelle. Ta kontakt med næringssjef for mer informasjon eller om du trenger veiledning i jungelen av muligheter.
  • Kommunen opprettholder aktiviteten og har også spilt inn lokale spadeklare tiltak til en mulig krisepakke, som skal bidra til å holde hjulene i gang i en del bransjer.

Listen er ikke uttømmende – følg gjerne med på regjeringens sider eller på  Altinn sin oppdaterte oversikt.

Til deg som arbeidsgiver

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over det du finner på www.nav.no ?

Ta kontakt med NAV Kontaktsenter bedrift på tlf 5555 3336 som kan hjelpe deg med veiledning eller ved å formidle kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Varsel om permitteringer for mer enn ti arbeidstakere skal meldes til NAV

Skjemaet NAV 76-08.03 kan nå sendes direkte på e-post til NAV Agder, til epost-adressen: nav.agder@nav.no