Badeparken i Tjenna sommeren 2021

Badeparken har ikke ordinært aktivitetstilbud i sommer grunnet smittevernhensyn.

Vi tilbyr gratis lån av kanoer, sup-brett, pedalbåter og vester.

Åpningstider:  11.00 - 18.00 hver dag i juli måned med værforbehold.

Utlån og retur skjer kun ved henvendelse til strandvertene, som vil klargjøre til neste utlån.

Det er vestpåbud i badeparken.

Vi oppfordrer alle til å utvise god køkultur og holde avstand. Tilbudet kan bli endret på kort varsel dersom smittehensyn krever det.

Bakgrunn for redusert aktivitetstilbud

Kriseledelsen har på bakgrunn av drøftingen kommet fram til at beslutningen om å ikke etablere badeparken denne sommeren blir stående. Kriseledelsen hadde sterkt ønsket at badeparken kunne etableres til glede for våre barn og unge, og ser mange gode argumenter for dette. Bakgrunnen for at en likevel ikke mener det er tilrådelig er:

• Selv om det i Tvedestrand pr. i dag ikke er kjent koronasmitte er det fremdeles en del smitte i Agder, og en ser at denne smitten kan spres veldig raskt. Vi vet også at vi i den nærmeste tiden vil få svært mange feriegjester fra ulike deler av Norge til kommunen, noe som også innebærer en klar risiko for mer smitteutbrudd og smittespredning. Delta-varianten har også begynt å spre seg i landet, og den er etter FHI sin opplysninger både mer smittsom og gir mer alvorlig sykdom.

• Badeparken vet vi er en stor publikumsmagnet som drar besøkende fra et stort omland. Dette er også et tilbud som retter seg mot den uvaksinerte delen av våre innbyggere. Skulle smitte bli spredd via badeparken vil dette potensielt nå mange og i et vidt område, ikke bare våre egne innbyggere.

• Badeparken i Tvedestrand er i motsetning til andre lignende tilbud andre steder i landet en stor aktivitet uten inngangspenger, registering av besøkende, og uten ikke fysisk avgrensing eller ordinært vakthold. Å etablere fysiske stengsler rundt parken og deler av Tjenna og som en kan ha kontroll på hele døgnet, vurderes ikke som realistisk. Dermed blir det svært vanskelig å ha kontroll på hvor mange som kommer, kunne registrere hvem som er tilstede eller å stenge parken ved behov. Å etablere kohorter som de nasjonale korona-tiltakene f.eks. legger opp til ved større arrangementer, vil også være vanskelig. En eventuell smittesituasjon kan da bli totalt uoversiktlig. Det er også en tidkrevende jobb å få avviklet badeparken hvis smittesituasjonen skulle tilsi dette. 

• Kommunen går nå inn i en ferieavviklingstid samtidig som vi det er svært viktig at vi opprettholder testkapasitet, smittesporingsaktivitet og vaksineringskapasitet gjennom hele sommeren. Dette er krevende å få til, og alle brikkene er ennå ikke på plass. Bemanningen er sårbar og vi kan få betydelige vansker med å håndtere større lokale utbrudd. Det er derfor ekstra viktig å unngå å etablere tilbud eller arrangementer som kan innebære store konsekvenser ved smitteutbrudd, og som kan bli vanskelig å håndtere for kommunens personell.

• Kommunen må påse at ulike kultur-, idretts-, og organiserte fritidsaktiviteter planlegges og avvikles slik at godt smittevern kan ivaretas. Når kommunen selv har ansvaret for et tiltak, slik situasjonen er for badeparken, må kommunen selvsagt også sørge for at smittevernet ivaretas på forsvarlig måte. Kommunen kan ikke se at en vil klare dette på en god nok måte, derfor denne beslutningen om å ikke etablere badeparken denne sommeren

Det registreres at noen kanskje tror Tvedestrand kommune ikke vil etablere badeparken av økonomiske grunner. Dette er ikke tilfelle, det er hensynet til et så forsvarlig smittevern som mulig som ligger til grunn.