Furøya - tilskuddsordning 2022 - utvalgt kulturlandskap

I 2022 er det tildelt en økonomisk ramme på kr 600 000 til ulike tiltak på Furøya som utvalgt kulturlandskap (UKL). Kommunen mottar og forbereder søknadsbehandling, mens Statsforvalteren fatter vedtak. 

Furøya har en spesiell historie og det er de siste årene blitt gjort mange tiltak for å fremme de ulike verdiene som er på øya. Furøya er eid av Furøya IKS (Interkommunalt selskap) og Miljødirektoratet. Hensikten med tilskuddsordningen til utvalgt kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Målet er å styrke Furøya gjennom langsiktig skjøtsel og drift.

Om tilskuddsordningen i 2022

Det skal i 2022 tildeles kr 600 000 til gode tiltak. Tilskudd er avhengig av tillatelse fra grunneier (Furøya IKS).

Tiltak som gis tilskudd kan være:

-    restaurering og skjøtsel av arealer
-    istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
-    tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
-    formidling
-    nødvendig planlegging av tiltak
-    kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
-    kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier
-    andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

I vurderingen av hvilke søknader og tiltak som skal prioriteres skal kommunen legge vekt på i hvilken grad:

-    kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt
-    tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen.

Informasjon om utvalgte kulturlandskap i jordbruket med lenker til fastsatt elektronisk søknadskjema, regelverk for tilskuddordningen og beskrivelse av de ulike områdene finner du her

Søknadsfrist er 01.12.2022. 

Furøya IKS har egen hjemmeside:

https://www.furoya.no

Kontaktinformasjon

Hans Magnus Sætra
Landbruksrådgiver
E-post
Mobil 94 79 91 46