Furøya - et utvalgt kulturlandskap med tilskuddsordning

Furøya er et av 46 utvalgte kulturlandskapsområder i Norge.  I 2021 er det tildelt en økonomisk ramme på kr 565 000 til ulike tiltak. Kommunen mottar og forbereder søknadsbehandling, mens statsforvalteren fatter vedtak.

I Agder har vi tre utvalgte kulturlandskap, Vest-Lista, Rygnestad-Flateland og vårt eget Furøya. Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Furøya har en spesiell historie og det er de siste årene blitt gjort mange tiltak for å fremme de ulike verdiene som er på øya. Furøya er eid av Furøya IKS (Interkommunalt selskap) og Miljødirektoratet. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Målet er å styrke Furøya gjennom langsiktig skjøtsel og drift.

Om tilskuddsordningen i 2021

Det skal i 2021 tildeles kr 565 000 til gode tiltak. 

Tiltak som prioriteres vil bli kunngjort senere.

Tilskudd er avhengig av tillatelse fra grunneier (Furøya IKS).

Her finner du masse informasjon om utvalgte kulturlandskap i jordbruket med lenker til fastsatt elektronisk søknadskjema, regelverk for tilskuddordningen og beskrivelse av de ulike områdene:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/dette-er-de-utvalgte-kulturlandskapene/furoya

Furøya IKS har egen hjemmeside:

https://www.furoya.no/kulturlandskap/