Furøya - et utvalgt kulturlandskap med tilskuddsordning

Furøya er et av 46 utvalgte kulturlandskapsområder i Norge. Kommunen har fra og med 2020 fått oppgaven med å tildele tilskuddsmidler til gode tiltak. I år har vi kr 500 000 til ulike tiltak.

I Agder har vi tre utvalgte kulturlandskap, Vest-Lista, Rygnestad-Flateland og vårt eget Furøya. Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Furøya har en spesiell historie og det er de siste årene blitt gjort mange tiltak for å fremme de ulike verdiene som er på øya. Furøya er eid av Furøya IKS og Miljødirektoratet. Fra og med 2020 har kommunen fått ansvaret for å tildele tilskudd til tiltak som kan bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Målet er å styrke Furøya gjennom langsiktig skjøtsel og drift.

Om tilskuddsordningen i 2020

Kommunen skal i 2020 tildele kr 500 000 til gode tiltak. I 2020 ønsker kommunen i hovedsak å prioritere tiltak på den store låven, utbedring av hagemur, hogst/stubbefresing og gjerdetiltak for styrt beitebruk.

Vi har i 2020 ikke faste satser og krav til egenandeler for de ulike tiltakene. Tilskuddsutmåling vil basere seg på konkrete vurderinger av hvert enkelt tiltak.

Det settes ikke av midler til felles tiltak hvor kommunen er prosjekteier.

Tilskudd er avhengig av tillatelse fra grunneier (Furøya IKS).

Søknader om tilskudd sendes elektronisk på fastsatt skjema som du finner her:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/

Frist for å søke om tilskudd settes til 15. september 2020.

Her finner du masse informasjon om utvalgte kulturlandskap i jordbruket med lenker til fastsatt elektronisk søknadskjema, regelverk for tilskuddordningen og beskrivelse av de ulike områdene:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap/aust-agder/furoya

Furøya IKS har egen hjemmeside:

https://www.furoya.no/kulturlandskap/