Tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet har mye informasjon om tilskuddsordningene i skogbruket, se her.

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket finner du her. (PDF, 37 kB)

I Tvedestrand gis følgende tilskudd til skogkulturtiltak;

  • Ungskogpleie (lauvrydding / avstandsregulering): 
40 %
  • Markberedning:    
30 %

Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen. Informasjon om denne tilskuddsordningen finner du her. Merk at det for 2019 gis tilskudd til suppleringsplanting for alle planter som må suppleres for å komme opp i minimumskravet for plantetetthet (ikke begrensning på 50 planter/daa som tidligere).

Søknadsskjema for alle tilskuddsberettigede skogkulturtiltak som må fylles ut og sendes kommunen finner du her. Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden.

Det gis også tilskudd til bygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3 og 4 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier. Veinormalene finner du her. Skjema for søknad om tilskudd finner du her. Søknadsskjemaet sendes kommunen, men det er fylkesmannen som behandler disse søknadene iht. deres retningslinjer som finnes her (PDF, 785 kB). For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Det kan også søkes tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem som fløting. Retningslinjene for disse tilskuddsordningene finner du her (PDF, 351 kB). Søknadsskjema som må fylles ut og sendes kommunen finner du her.

Kontaktinformasjon

Skogbruksrådgiver Vegårshei
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375