Tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet har mye informasjon om tilskuddsordningene i skogbruket, se her.

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket finner du her. (PDF, 230 kB)

Tilskudd til skogkulturtiltak

I Tvedestrand gis følgende tilskudd til skogkulturtiltak;
 

Ungskogpleie (lauvrydding / avstandsregulering):

40 %

Markberedning: 

30 %

Suppleringsplanting – gran:

30 %


Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen. Informasjon om denne tilskuddsordningen finner du her.

Søknadsskjema for alle tilskuddsberettigede skogkulturtiltak som må fylles ut og sendes kommunen finner du her. Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden. Skogeierne oppfordres imidlertid til å søke via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal, se her.  

Tilskudd til bygging av skogsveier

Det gis også tilskudd til bygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3, 4 og 5 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier. Veinormalene finner du her.

Skjema for søknad om tilskudd finner du her. Søknadsskjemaet sendes kommunen som behandler søknadene iht. fastsatte retningslinjer: 

Retningslinjer tilskudd til skogsveibygging (PDF, 2 MB)

For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Tilskudd til drift

Det kan også søkes tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem (fløting, lekter, m.v.).


Søknadsskjema som må fylles ut og sendes kommunen finner du her.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Telefon 906 18 528
Agnar Tore Vaaje
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 37 17 02 24
Mobil 489 95 624