Lover og regler innen byggesak (under arbeid)

Byggesaksenheten behandler din søknad etter Plan- og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) og veileder til TEK10, Forskrift om byggesak (SAK10) og veileder til SAK10. 

I tillegg er kommuneplanens arealdel, Tvedestrand kommunes veinormal og evt. reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy.

Kontaktinformasjon

Anne Karen Røysland
Seniorrådgiver, byggesak
E-post
Telefon 37 19 95 21