Fritak fra KRLE-faget

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) skal være et fellesfag for alle elever, uansett religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende.

Hvem kan melde om fritak fra KRLE-faget?

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene/foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding.

Selv om det er forbud mot forkynnelse i skolen, kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre/foresatte eller elever opplever som problematiske. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene/foresatte om reglene for fritak.

Hvordan meldes fritak fra KRLE-faget?

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Statsforvalteren i de tilfeller dette er klageinstansen. Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Har du spørsmål?

Kontakt skolen der barnet ditt går.

Lover

Lover som har bestemmelser om fritak fra RLE-faget:

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22
Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39