Skolefritidsordningen - SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordningen (SFO).

Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad til skolekontoret innen 1. april. Det må søkes hvert år.

Søknadsfrist er 1. april.

Betalingssatser for SFO:

SFO - prisliste
Oppholdstid Pris 100 % Pris 70 % Pris 50 % Matpenger
0-11 timer per uke kr 2 000 kr 1 400 kr 1 000 kr 150
12 timer og mer per uke kr 2 600 kr 1 820 kr 1 300 kr 150
Dagsats kr 245

Ved betaling er 100% er full betaling, 70 % er når man har 1 søsken i barnehage/SFO og 50 % er når man har 2 eller flere søsken i barnehage/SFO.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Behandlingstid

Foresatte sender søknad om plass før eleven skal begynne på 1. trinn. Eleven beholder plassen til han/hun går ut av 4. trinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig. Det kan søkes om endring av grupper underveis. Alle søknader skal gå gjennom Visma Flyt Skole.

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema ligger på Visma Flyt.

 

For kontaktinformasjon til SFO avdelingene ved de ulike skolene, se skolenes egne hjemmesider:

Dypvåg skole

Holt skole

Songe skole

Tvedestrand skole

Vestre Sandøya skole

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler/ hovedtillitsvalgt (HTV) Delta
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822