Skolefritidsordningen - SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordningen (SFO).

Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få gratis plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad til skolekontoret innen 1. april. Det må søkes hvert år.

Søknadsfrist er 1. april.

Betalingssatser for SFO

SFO - prisliste
Oppholdstid Pris 100 % Pris 70 % Pris 50 % Matpenger
0-11 timer per uke kr 2 000 kr 1 400 kr 1 000 kr 150
12 timer og mer per uke kr 2 600 kr 1 820 kr 1 300 kr 150
Dagsats kr 245

 

100% = pris uten søskenmoderasjon 
70 % = pris med søskenmoderasjon - 1 søsken i barnehage/SFO  
50 % = pris med søskenmoderasjon - 2 søsken i barnehage/SFO 
Søskenmoderasjon må søkes om for hvert årVisma Flyt.

Det kan også søkes om redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt. Dette gjelder for barn som er på 1. – 2. årstrinn. Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Søknad om redusert betaling skal skje på eget skjema på kommunens hjemmeside for SFO.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Behandlingstid

Foresatte sender søknad om plass før eleven skal begynne på 1. trinn. Eleven beholder plassen til han/hun går ut av 4. trinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig. Det kan søkes om endring av grupper underveis. Alle søknader skal gå gjennom Visma Flyt.

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for inntak, endring, oppsigelse og søskenmoderasjon ligger på Visma Flyt

Søknad om redusert betaling på grunn av lav årsinntekt finner du her: Søknadsskjema redusert betaling SFO

 

For kontaktinformasjon til SFO avdelingene ved de ulike skolene, se skolenes egne hjemmesider:

Dypvåg skole

Holt skole

Songe skole

Tvedestrand skole

Vestre Sandøya skole

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822