Skolefritidsordningen - SFO

Oppstart SFO høsten 2022

Oppstart SFO skoleåret 2022/23 er mandag 1. august 2022.

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordningen (SFO).

Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få gratis plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad til skolekontoret innen 1. april. Det må søkes hvert år.

Søknadsfrist er 1. april.

Betalingssatser for SFO fra 01.08.22

SFO - prisliste - gjelder fra 01.08.22
Oppholdstid Pris 100 % Pris 70 % Pris 50 % Matpenger
0-12 timer 1. trinn 0 0 0 kr 190
0-11 timer andre trinn kr 2 100 kr 1 470 kr 1 050 kr 190
12 timer og mer 1. trinn kr 600 kr 420 kr 300 kr 190
12 timer og mer andre trinn kr 2 700 kr 1 890 kr 1 350 kr 190
Dagsats kr 250

 

100% = pris uten søskenmoderasjon 
70 % = pris med søskenmoderasjon - 1 søsken i barnehage/SFO  
50 % = pris med søskenmoderasjon - 2 søsken i barnehage/SFO 
Søskenmoderasjon må søkes om for hvert årVisma Flyt.

Man kan velge mellom 10 og 11 måneders tilbud.

10 måneder dekker alle skoledagen, mens 11 måneder dekker også skolens ferier med unntak av juli.

Gratis kjernetid for 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. I henhold til de nye forskriftene gjelder dette også i skolens ferier.

Foresatte må søke på dette tilbudet gjennom Visma Flyt skole.

Det kan også søkes om redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt. Dette gjelder for alle årstrinn fra 01.08.21 Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt Skole.

Vedtakene gjelder fra den 1. i måneden etter det er søkt.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Behandlingstid

Foresatte sender søknad om plass før eleven skal begynne på 1. trinn. Eleven beholder plassen til han/hun går ut av 4. trinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig. Det kan søkes om endring av grupper underveis. Alle søknader skal gå gjennom Visma Flyt.

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for inntak, endring, oppsigelse og moderasjoner ligger på Visma Flyt

SFO-vedtektene finner du her:
Vedtekter for SFO gjeldende fra 01.08.2022 (PDF, 143 kB)
Vedtekter for SFO gjeldende fra 01.08.2021 (PDF, 143 kB)

Årsplan 2022-2023 for Tvedestrand SFO (PDF, 577 kB)

For kontaktinformasjon til SFO avdelingene ved de ulike skolene, se skolenes egne hjemmesider:

Dypvåg skole

Holt skole

Songe skole

Tvedestrand skole

Vestre Sandøya skole

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post