Skolefritidsordningen - SFO

Oppstart SFO høsten 2023

Oppstart SFO skoleåret 2023/24 er tirsdag 1. august 2023.

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordningen (SFO) via Foresattportalen i Visma Flyt Skole.

Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan få gratis plass på SFO. Det må da leveres inn en egen søknad til rektor innen 1. april. Det må søkes hvert år.

Søknadsfrist er 1. april.

Betalingssatser for SFO fra 01.08.23

 Oppholdstid/uke

Pris pr. mnd

Matpenger pr. mnd

Gratis kjernetid 1. og 2. trinn

(gjelder etter skoletid til kl 1530 hver dag).

       0,-

190,-

Full tid 1. og 2. trinn

  600,-

190,-

Redusert plass 3. og 4 trinn

0 – 11 timer pr uke

 

2100,-

 

190,-

Full plass 3. og 4. trinn

12 timer og mer pr uke

 

2700,-

 

190,-

Feriedag

  250,-

Mat inkludert.


100% = pris uten søskenmoderasjon 
70 % = pris med søskenmoderasjon - 1 søsken i barnehage/SFO  
50 % = pris med søskenmoderasjon - 2 søsken i barnehage/SFO 
Søskenmoderasjon må søkes om for hvert år i 
Visma Flyt.

Alle betaler for 11 måneder og har da mulighet for plass også i skolens ferier, med unntak av 4 uker i juli.

Åpningstiden til Tvedestrand SFO er kl 0700-1630 i hverdager, og kl 0730-1630 i skolens ferier/fridager.

Gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn.

Foresatte må søke på dette tilbudet gjennom Visma Flyt skole (Foresattportalen)

Det kan også søkes om redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt. Dette gjelder for alle årstrinn fra 01.08.21 Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt Skole.

Vedtakene gjelder fra den 1. i måneden etter det er søkt.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Behandlingstid

Foresatte sender søknad om plass før eleven skal begynne på 1. trinn. Eleven beholder plassen til han/hun går ut av 4. trinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig. Det kan søkes om endring av grupper underveis. Alle søknader skal gå gjennom Visma Flyt.

Klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for inntak, endring, oppsigelse og moderasjoner ligger på Visma Flyt (Foresattportalen)

SFO-vedtektene finner du her:
Vedtekter for SFO gjeldende fra 01.08.2022 (pdf, 143 kb)
Vedtekter for SFO gjeldende fra 01.08.2023 (PDF, 147 kB)

Årsplan 2022-2023 for Tvedestrand SFO (pdf, 577 kb)

Hvis dere har spørsmål så er det bare å ta kontakt med:

Maren A Vestøl, SFO leder Tvedestrand skole tlf: 91661427

Gunn Olsen, saksbehandler tlf: 94834912

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22