Permisjon fra undervisning

Hvordan søker jeg?

Søknader om permisjon behandles etter reglene i Forvaltningsloven. Det er klageadgang på vedtaket. Du kan søke om permisjon i Visma Flyt Skole.

Søk om permisjon (Visma Flyt Skole)

Info om hvordan søke permisjon finner dere i veilederen til veilederen til Foresattportalen

Retningslinjer

Kommunen ønsker gjennom samarbeide mellom skole og hjem, at omfanget av søknader om fri fra den obligatoriske undervisningen holdes på et akseptabelt nivå.

Vedtaksmyndighet i saker hvor det søkes om fri fra den obligatoriske undervisningen, er delegert til enhetsleder på den enkelte skole. 

Å få permisjon er ikke en rettighet, men en mulighet. Enhetsleder må vurdere individuelt om det er forsvarlig å gi den enkelte elev permisjon. Generelt bør permisjoner unngås i starten og slutten av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller skal ha ekskursjoner eller har hatt høyt fravær, uavhengig av årsaker. 

Skolekorps og foreninger av ulikt slag bør ikke arrangere felles turer eller samlinger i den ordinær skoletiden.

Generelt henstilles det til foreldre om å benytte de ferien som er lagt inn i skolenes planer.

Skolen kan innvilge søknader om skolefri, når det er forsvarlig. Eksempler på at det er forsvarlig er:

  • Når foreldrenes ferie faller utenfor skolens ferier
  • Helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien
  • Eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangement innen kultur, idrett eller lignende

Gjennomgående for alle hensyn som vil kunne føre til at permisjon innvilges er at elevens faglige forutsetninger og nivå tilsier at foreldre vil kunne ivareta undervisningen i den tiden eleven er borte, uten at eleven faglig vil komme til kort.

Elever som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Undervisning som eleven mister ved fraværet, kan ikke kreves erstattet senere. Dette gjelder også spesialundervisning. Foreldrene er selv ansvarlige for å gi barnet undervisning i den perioden fraværet strekker seg over.

Det kan ikke gis permisjon for mer enn 2 uker. Ønskes fravær ut over dette, må eleven skrives ut av skolen. Kommunens elevforsikring gjelder ikke mens eleven er utmeldt av skolen. Foreldrene er ansvarlige for at barnets rett til opplæring blir ivaretatt.

Lovgrunnlaget

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute".

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22
Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39