Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). 

Ordinær skoleskyss

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste vinterbrøytede veg eller gang- og sykkelsti. Avstandsgrensen er absolutt.

Elever ved privatskole

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor. Søknad sendes kommunen, AKT har avgjørelsesmyndighet.

Søknad om ordinær skyss over 2/4 km

Her må det fylles inn navn på bussholdeplass og antall km fra hjem til skole.

Søknad om skyss på grunn av farlig skolevei

Her må det fylles inn navn på bussholdeplass og antall km fra hjem til skole. Ved vurdering av om veien er "særlig farlig eller vanskelig" må alle relevante opplysninger ved veien kartlegges.  Det kan blant annet være trafikktetthet, vegdekke, bredde, vegskulder, fotgjengeroverganger, fartsdumper, lys, generell sikt, fartsgrense og ulykkesstatistikk. Også den enkelte elevs forutsetninger for å ta seg forsvarlig frem i det aktuelle trafikkbildet bør være med.

Søknad om skyss ved delt omsorg

Her må det fylles inn navn på begge bussholdeplasser og antall km fra hjem til skole. Oppholdet skal være rimelig fast, planlagt og regelmessig. En kort redegjørelse for samværsordningen, herunder hvilke dager/uker eleven bor på det enkelte sted, må underskrives av begge foresatte og sendes til skolen.

Søknad om spesialskyss

Her må det fylles inn navn på bussholdeplass og antall km fra hjem til skole. Redegjør for behov om drosjeskyss/privatskyss/ledsager. Beskriv kort elevens start og slutt-tider. Det MÅ foreligge erklæring fra medisinsk sakkyndig som sendes skolen. Spesielle hensyn eller annen informasjon - kontakt skolen. Det må søkes hvert år.

Søknad om kortvarig skyss

Her må det fylles inn navn på bussholdeplass og antall km fra hjem til skole.
Gjelder elever med midlertidig skade eller sykdom inntil 3 mnd.
Det MÅ foreligge legeerklæring.

Behandling

Alle må søke om skyss i Visma Flyt skole.  Kommunen behandler søknadene som gjelder farlig skolevei under 2/4 km og sender resten videre til Agder Kollektivtrafikk.  Det fattes et vedtak på alle søknadene.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til AKT/kommunen. Opprettholder AKT/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsskjema finner du her på Visma Flyt.
 

Kontaktinformasjon

Gunn Olsen
Saksbehandler/ hovedtillitsvalgt (HTV) Delta
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822