Sanitærmelding

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning.

Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler.

Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. 

Fra 01.01.2023 kan det kun leveres søknader via entreprenørportalen.

Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.

Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.

For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.