Informasjon om eiendomsskattesaken i Elverum - Dommens betydning for Tvedestrand kommune

Boligeiere (boliger med boligverdi fra Skatteetaten) i Tvedestrand vil få redusert eiendomsskatten i 2024. Tilgodebeløp, for mye betalt i første og andre termin, vil bli trukket fra på fakturaen for kommunale avgifter og eiendomsskatt tidligst i tredje termin (mai). Dommen gjelder ikke fritidsboliger og andre eiendommer med kommunalt vedtatte takster.

Tvedestrand kommune er kjent med dommen fra Eidsivating Lagmannsrett 9. oktober 2023. Dommen ble rettskraftig 18. januar 2024 da Høyesteretts ankeutvalg fattet vedtak om ikke å slippe saken inn til behandling i Høyesterett.

Tvedestrand kommune har en lokal reduksjonsfaktor på 40 prosent. Det betyr at eiendommens verdi reduseres med 40 prosent for å gi et lavere grunnlag å beregne eiendomsskatten av.

I 2020 innførte staten en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Tvedestrand kommune støttet seg på KS’ og Finansdepartementets lovfortolkning som sa at den obligatoriske reduksjonsfaktoren ikke skulle komme i tillegg til den lokale reduksjonsfaktoren på 40 prosent. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren skulle inngå (konsumeres) i Tvedestrands lokale reduksjonsfaktor, siden den hos oss var høyere enn 30 prosent.

På bakgrunn av dommen i Eidsivating Lagmannsrett må vi se på vår praksis på nytt. Lagmannsretten kom til at boliger i Elverum kommune som verdsettes etter §8 C-1 i eiendomsskatteloven, altså boliger som får boligverdi fra Skatteetaten, skal ha fradrag for lokal reduksjonsfaktor i tillegg til den obligatoriske reduksjonsfaktoren.

Dommen får betydning for utskriving av eiendomsskatten i Tvedestrand kommune. Som følge av dette vil Tvedestrand kommune fra og med skatteåret 2024 redusere skattegrunnlaget for eiendommer som får boligverdi fra Skatteetaten, altså ikke fritidsboliger. Dommen sier at boligverdien først skal reduseres med den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 prosent, og deretter med den lokale reduksjonsfaktoren, det vil si for Tvedestrand med 40 prosent. Boligens verdi blir dermed redusert med totalt 58 prosent før man beregner eiendomsskatten. 

Boligeiere dette gjelder vil få tilsendt ny eiendomsskatteseddel for 2024.

Tvedestrand kommune må gjøre en omfattende jobb i forbindelse med justering av reduksjonsfaktoren og beregning av ny eiendomsskatt. Kommunen og leverandør av datasystem trenger tid til dette arbeidet.

Eiendommer som har blitt fakturert for mye eiendomsskatt vil få dette justert tidligst i tredje termin på faktura som sendes ut i mai. 

Eiendomsskattekontoret har vært i kontakt med KSE, KS Eiendomsskatteforum, ved utarbeidelsen av informasjonen ovenfor.

Oppsummert:

Dommen i Eidsivating Lagmannsrett får følger for eiendomsskatten i Tvedestrand kommune.

  1. Dommen gjelder boliger med boligverdi fra Skatteetaten, ikke fritidsboliger.
  2. Dommen er rettskraftig fra 2024.
  3. Eiendomsskattekontoret sender ut nye eiendomsskattesedler for 2024 for boliger med boligverdi fra Skatteetaten.
  4. Fakturaer for berørte boliger blir rettet for 2024.
     

Spørsmål kan rettes til:
Eiendomsskattekontoret i Tvedestrand kommune ved Eva Nylén Fagermyr, telefon 910 03 081 eller Økonomisjef Beate Pettersson, telefon 906 70 352.