Detaljregulering for nytt vegserviceanlegg - Offentlig ettersyn og høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for nytt vegserviceanlegg på Grenstøl ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Teknikk-, plan- og naturutvalget 08.10.19, sak 19/58.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et moderne veiserviceanlegg med energistasjon og døgnhvileplasser for kjøretøy omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene med tilhørende infrastruktur og servicetilbud, samt legge til rette for etablering av en attraktiv og funksjonell rasteplass langs E18 (Aktiv rast).

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i kommunehuset.  

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune, innen 28.11.2019 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Dokumentene i saken finner du her:

Protokoll for sak 19/58 - 1. gangsbehandling - Detaljregulering for nytt vegserviceanleg
Saksframlegg (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 4 MB)
Reguleringsbestemmelser 25.09.19 (PDF, 272 kB)
Illustrasjonsplan rev. 24.09.19 (PDF, 2 MB)
Terrengsnitt (PDF, 387 kB)
Barnas representant - sjekkliste (PDF, 21 kB)
Støy planbeskrivelse fra plansak 31.05.17 (PDF, 3 MB)
Innkomne innspill
Overvannsnotat
Overvannsplan
Varslingsmateriale (PDF, 5 MB)