Kunngjøring - Oppstart av planarbeid for Del av Kollåsveien

Det kunngjøres herved om planoppstart iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Planområdet fremgår av kartutsnittet, og omfatter gnr./bnr. 59/46, 64 og 249, med tilstøtende del av Kollåsveien. I tillegg omfatter det vegkryss og tilstøtende areal til krysset mellom Kollåsvegen, Arne Garborgs Vei, Smifjellveien og Østerkleiv. Planområdet er på 4,9 daa og forslagsstiller er Activa Eiendom AS.

Spørsmål kan rettes til plankonsulent på mob. 411 75 494.

Merknader til planarbeidet oversendes skriftlig per e-post eller brev innen 25.10.23. E-post: post@alphaarkitekter.no Adr.: Alpha Arkitekter AS, Postboks 340, 4803 Arendal.

Plandokumentene finner du her:

Kunngjøringsbrev (PDF, 238 kB)
Planavgrensing - kart (PDF, 480 kB)
Liste over berørte naboer og instanser (PDF, 170 kB)
Planinitiativ datert 29.03.23 (PDF, 3 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 746 kB)