Reguleringsplan for Dalhei Vest - 2. gangs høring

Tvedestrand kommune har vedtatt å legge reguleringsplan for Dalhei Vest ut på 2. gangs høring.

Saken ble først behandlet i Teknikk-, plan- og naturutvalget. Vedtaket ble anket inn av et mindretall for kommunestyret som fattet følgende vedtak.

Vedtaket fra kommunestyret er som følger:

«Teknikk, plan- og naturutvalget legger planen ut på ny begrenset høring slik den er forelagt av tiltakshaver med følgende justering/endring:

1. Nåværende kommunale vei fra fylkesveien frem til Gjeving skole omdefineres til privat vei.

2. Parallelt med høringen må det iverksettes en medvirkningsprosess med de berørte oppsittere for å avklare de privatrettslige konsekvensene av at veien nedklassifiseres, jfr. §7 og 8, samt kap.VII i vegloven.

3. Avtale om opprettelse av privat veilag med berørte grunneiere må fremlegges for politisk behandling før reguleringsplanen kan tas opp til endelig behandling. (Det vil si at område BFS8 ikke tas ut av planen)»

Endringene i planforslaget innebærer at det foreslås en smalere vei på ca 3,5 meter i området ved Dalheiveien 7 og Dalheiveien 10 over en strekning på ca 50 meter, for å redusere påvirkningen på disse eiendommene. Det er regulert for en møteplass midt på den smale strekningen for å kompensere for smalere vei. Det reguleres fortsatt inn en fortausløsning i tillegg til veien.

I planforslaget som legges på høring reguleres veien fra fylkesveien opp til den tidligere skolen til privat veg. Dette innebærer at kommunen ikke lenger skal drifte denne delen av veien.

I planforslaget er det videre lagt opp til at utnyttelsen på område BKB 4 utvides, slik at det åpnes for økning i BYA fra 500 m2 til 700 m2.

Kommunestyret har vedtatt at saken skal sendes på begrenset høring. Med bakgrunn i at man gjør et vedtak om å nedklassifisere en offentlig veg til privat veg settes det en høringsfrist på 4 uker, slik at aktuelle parter skal få tid til å gi en god høringsuttalelse, jfr punkt 2 i kommunestyrets vedtak.

I forhold til pkt 3 så anser vi dette som et privatrettslig forhold siden vegen reguleres til et privat forhold.

Eventuelle spørsmål til høringsforslaget kan rettes til Martin Due-Tønnessen (tlf 906 18 528, martin.due-tonnessen@tvedestrand.kommune.no).

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Tvedestrand kommune på mailadresse post@tvedestrand.kommune.no eller ved vanlig post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand. Merk henvendelsen med saksnummer 21/1848.

Høringsfrist er 25.03.23.

 

Her finner du dokumentene i saken:

Nytt plankart (PDF, 958 kB)
Nye bestemmelser (PDF, 117 kB)
Protokoll fra kommunestyret (PDF, 190 kB)
Saksfremlegg (PDF, 274 kB)