Reguleringsplan for del av Østerå - gnr 2 bnr 5 - revisjon

Det kunngjøres med dette at nevnte reguleringsplan, vedtatt 18.6.2013, tas opp til revisjon, jfr. PBL. §12-8 og §12-14. Kommunestyret har den 12.2.2019 innført midlertidig forbud mot tiltak i planområdet til revisjonen er gjennomført, jfr. PBL. § 13-1

Hensikten er å klarlegge fakta med hensyn til støypåvirkning fra skytebane, og vurdere om det er behov for å endre planen. Videre skal trafikksikkerhet og veigeometri vurderes på nytt da planen ikke er i samsvar med kommunestyrets føringer for planvedtaket i 2013.

Forslagsstiller er Tvedestrand kommune.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 11.03.2019 til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4900 Tvedestrand eller e-post: postmottak@tvedestrand.kommune.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune v/Svein O Dale, tlf 37199541/91661424.

Dokumenter i saken: