Høring - Detaljregulering for del av Einersvik PlanId 178

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 04.05.21 i sak 21/27 å legge Reguleringsplan for del av Einersvik gnr 84 bnr 300 og del av 367 ut til offentlig høring i 6 uker.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging.

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget, Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 06.juli 2021 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Dokumentene i saken finner du her:

Høringsbrev (PDF, 25 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 81 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)
Planforslag (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 105 kB)
Innkomne merknader (PDF, 3 MB)
Rapport - biologisk mangfold (PDF, 3 MB)
Marin undersøkelse (PDF, 4 MB)
Illustrasjoner og fotomontasjer (PDF, 17 MB)