Kunngjøring av vedtatt detaljregulering - gnr 80 bnr 13 og 131 - del av Østre Løktene

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 23.03.21 i sak 21/21 forslag til detaljreguleringsplan for Østre Løktene, gnr 80 bnr 13 og 131 med følgende tillegg i planens bestemmelser:

Før det gis igangsettelsestillatelse må det foreligge en godkjent vegetasjonsplan som sikrer at bevaringsverdig vegetasjon beholdes. Planen skal godkjennes av kommunens miljøvernrådgiver.

Vedtatte plandokumenter kan ses på kommunehuset.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 19/12772 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 7. mai 2021.

Dokumentene i saken finner du her:

Kunngjøringsbrev (PDF, 29 kB)
Vedtak 2. gangs behandling - kommunestyret 23.03.21 (PDF, 105 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 133 kB)
Reguleringsplankart (PDF, 458 kB)
ROS-analyse (PDF, 123 kB)
Høringsuttalelser (PDF, 2 MB)
Illustrasjoner og snitt (PDF, 3 MB)
Rapport arkeologiske registreringer (PDF, 3 MB)