Varsel om igangsetting av planarbeid, reguleringsendring, detaljregulering Dalhei Vest

Stærk & Co AS kunngjør med dette at reguleringsplan for Dalhei Vest (PlanId 105) tas opp til ny regulering, og at plangrensen utvides noe i øst og vest og i forbindelse med endring av linjeføring på av adkomstveien på to steder fra fylkesveien og opp til området, jfr. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14, jfr. §12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4 og overtakelse av kommunal vei KV 1147 fra FV 3464 og opp til Gjeving skole.

Forslagsstiller er Gjeving Vest AS ved Jan Marcussen. Stærk & Co AS er ansvarlig for
planleggingen.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 09.04.2021 til Stærk & Co AS, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co AS, v/ Erling Ingolf Aas, tlf. 915 47 813, e-post: eia@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no

Dokumentene i saken finner du her:

Kunngjøringsbrev (PDF, 73 kB)
Oversiktskart datert 08.03.2021 (PDF, 2 MB)
Kunngjøringskart datert 08.03.2021 (PDF, 351 kB)
Kart som viser gjeldende reguleringsplan og forslag til ny plangrense (PDF, 544 kB)
Uttalelse fra Gjeving vel (PDF, 37 kB)
Uttalelse fra Gjeving idrettslag (PDF, 39 kB)
Referat fra oppstartsmøte med kommunen (PDF, 45 kB)