Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid Hanthoveien

Eiendom:
Gnr/bnr 6/1, 6/3, 6/11, 6/14, 6/23, 6/39, 7/1 - 8 m.fl., Hanthoveien, Tvedestrand kommune

Tiltakets art:      Detaljregulering
Plankonsulent:  Teknaconsult AS
Forslagsstiller:   Hege Furland
Planid:                 188

Det varsles herved om planoppstart iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Følgende reguleringsarbeider er satt i gang: Detaljreguleringsplan for kjørevei Hantho – Kvastadlia. Plan-ID 188.

Planområde

Planområde og beliggenhet er vist på vedlagte varslingskart som angir planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør ca. 13,1 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 6/1, 6/3, 6/23, 6/14, 6/11, 6/39, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8 m.fl.

Formål

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for utbedring av eksisterende vei og etablering av kjørevei på strekningen fra Hantho til eiendommer i Kvastadlia. Møteplasser, sikringstiltak, areal til annen veggrunn, avkjørsler og parkeringsplasser inntas i planforslaget.

Arealformål som foreslås er Samferdselsanlegg og Teknisk infrastruktur og herunder areal for Veg, Parkeringsplass og Annen veggrunn. Listen er ikke uttømmende.

Konsekvensutredning

I planarbeidet vil det gjennomføres en analyse av om planen har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Konsekvensene vurderes på nåværende tidspunkt til å ikke være konsekvensutrednings- pliktig iht. §§ 6 og 8 i Forskrift om konsekvensutredninger.

Berørte parter

Likelydende kunngjøring sendes til naboer, kjente grunneiere og rettighetshavere, berørte høringsinstanser og offentlige myndigheter. En ber om at eventuelle leietakere blir informert. Kunngjøring av igangsettingen av planarbeidet varsles også på kommunens hjemmeside.

Videre planprosess

I det videre arbeidet med utarbeidelse av planforslaget vil mottatte merknader til planvarselet bli vurdert og kommentert i planforslaget. Planforslaget legges frem for politisk behandling i kommunens faste utvalg for plansaker. Etter politisk godkjenning legges det komplette planforslaget ut til offentlig ettersyn og det er da anledning til å gi uttalelse til forslaget.

Merknader

Eventuelle merknader eller kommentarer til planvarselet sendes til post@teknaconsult.no eller Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes. Kopi sendes til post@tvedestrand.kommune.no eller til Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand. Vennligst oppgi plan-ID og eget gnr/bnr ved innsending av merknad.

Merknadsfrist

Frist for merknader eller kommentarer er 21.10.2022.

Dokumenter i saken:

Varslingskart (PDF, 5 MB)
Referat fra oppstartsmøte 24.05.2022 (PDF, 2 MB)
Planinitiativ 23.05.22 (PDF, 19 MB)