Vedtatt planprogram for områderegulering for Lyngør

Her finner du vedtatt planprogram for områdereguleringsplan for Lyngør. Utkast til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 20. mars til 10. mai. Revidert planprogram ble vedtatt i teknikk-, plan-, og naturutvalget 16. juni 2020.

Et planprogram sier hva vi skal jobbe videre med i arbeidet med en ny reguleringsplan. Vi går nå i gang med dette arbeidet og vil ha et planforslag klart innen utgangen av 2020. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med minimum 6 ukers høringsfrist. I høringsperioden vil det bli arrangert et offentlig høringsmøte hvor planen blir presentert og det er mulig å komme med innspill. 

Det gjøres oppmerksom på at følgende planer oppheves som følge av planarbeidet:

 • Odden Lyngør – 11.09.2001 – Planid.: 76
  Planen oppheves i sin helhet. Regulerte boligtomter annulleres.
   
 • Gnr. 82, bnr 28, 91, 142, 149 Odden Lyngør – Planid.: 74
  Regulerte boligtomter videreføres i ny plan, bestemmelser vil eventuelt justeres for å samsvare med øvrige reguleringsbestemmelser.
   
 • Lyngør – Del av Odden – Planid.: 95
  Planen videreføres i ny plan. Mulig mindre justering av bestemmelser.
   
 • Gnr. 82, bnr 169 – Lyngør – Lyngør – Planid.: 156
  Regulerte boligtomter videreføres i ny plan, bestemmelser vil eventuelt justeres for å samsvare med øvrige reguleringsbestemmelser.

Dersom du har spørsmål knyttet til planarbeidet, ta kontakt på epost med Martin Due-Tønnesen, Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no, eller Ida Ørnhøi, Ida.Hanna.Ornhoi@tvedestrand.kommune.no.

Vedtatt planprogram finner du her. (PDF, 953 kB)