Detaljregulering E18 Tvedestrand - Gjerstad - Nye Veier kunngjør fastsatt planprogram

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, ble planprogram for E18 Tvedestrand – Gjerstad fastsatt av styret i det interkommunale plansamarbeidet (IKP) den 29.06.2023. Fastsettelsen av planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.

Planprogrammet ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 30.03.2023 - 21.05.2023. Det kom inn 170 merknader til utvidet varsling og planprogram. Alle merknader er oppsummert og besvart i et eget dokument, «Merknadsoppsummering», som er vedlagt planprogrammet.

På bakgrunn av mottatte merknader er planprogrammet revidert for følgende temaer:

  • Tydeliggjøring av hvordan aktører i planarbeidet skal involveres i planprosessen.
  • Medvirkning med barn og unge
  • Presisering av at massehåndtering og anleggsgjennomføring er del av tiltaket som skal utredes
  • Utdypende forklaring om hvordan resultatene av den samfunnsøkonomiske analysen skal formidles
  • Presisering av at ny kartlegging skal baseres på gjeldende, anerkjent metode.
  • Presisering av omfang av risiko- og sårbarhetsanalyse, bl.a. håndtering av syredannende bergarter.

Fastsatt planprogram er tilgjengelig på Nye Veiers nettside:

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18/e18-tvedestrand-gjerstad/

Videre prosess

Nye Veier vil utarbeide et forslag til detaljregulering med konsekvensutredning, basert på fastsatt planprogram. Korridorvalg tas på grunnlag av metode angitt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Informasjon om planarbeidet

Ytterligere informasjon om planarbeidet ligger ute på nettsidene til Nye Veier og kommunene, se Kunngjøringsbrevet under.

Dokumenter i saken:

Kunngjøringsbrev (PDF, 96 kB)
Planprogram (PDF, 4 MB)
Møteprotokoll IKP E18 (PDF, 153 kB)
Merknadsoppsummering (PDF, 2 MB)