Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gnr 90 bnr 2 - Krokvåg – PlanID 189

Teknikk-, plan- og naturutvalget vedtok i møte 09.05.23 med hjemmel i pbl. §§ 12-10 og 12-11 å legge planforslag for detaljregulering av gnr 90 bnr 2 – Krokvåg (PlanID 189) med tilhørende planbeskrivelse, plankart og bestemmelser ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Hensikten med planen er oppføring av ny bolig og uthus på tomt som i dag nyttes til sjøbu og som i sin tid har vært i bruk som næringsbygg til den gamle butikken på Krokvåg.

Uttalelser og merknader til planforslaget sendes til Tvedestrand kommune elektronisk, e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller pr post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Ved innspill ber vi om at det henvises til vårt saksnummer 22/4848.

Frist for å komme med innspill er 10. juli 2023.

Dokumentene i saken finner du her:

Saksfremlegg 1. gangs behandling (PDF, 3 MB)
Vedtak 1. gangs behandling (PDF, 57 kB)
Planbestemmelser (PDF, 138 kB)
Plankart (PDF, 157 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
ROS-analyse (PDF, 169 kB)
Merknader - samlet (PDF, 3 MB)