Tidligere kunngjort: Offentlig høring - reguleringsplan for Brennvika, Borøya

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Teknikk-, plan- og naturutvalget har i møte den 23.05.2017 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Brennvika ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av PBL §§12-10. Formålet med planen er til rette for å anlegge 11 boliger og 3,9 dekar for leiligheter. Bryggeanlegg inngår i planen.

I vedtaket fra teknikk, plan og naturutvalget heter det blant annet følgende «Det må fremgå av bestemmelsene hvordan opprinnelig terrengformasjon og vegetasjon skal ivaretas». Bestemmelser knyttet til dette blir utarbeidet i høringsperioden. Planforslaget med vedlegg kan ses på kommunehuset og på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill må være skriftlige og sendes til: Tvedestrand kommune v/plan, miljø og eiendom, Pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på mail til: postmottak@tvedestrand.kommune.no. 

Alle innspill bes merket med saksnr 15/518 og frist for å komme med innspill er 14.09.2017.