Detaljregulering, Tvedestrand Motorpark, - gnr/bnr 28/1 og 28/2 m.fl - varsel om igangsetting av planarbeid.

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Det skal utarbeides en plan for å tilrettelegge for etablering av motorpark. I tillegg til motorbanen, skal det reguleres inn områder til adkomst, parkering, evt. klubbhus og VA-anlegg. Grønne områder vil bli regulert til friluftsområde.

Forslagsstiller er NMK Tvedestrand. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 08.03.2019 til Stærk & Co. a.s., Molandsveien 35, 4985 Vegårshei eller e-post: emls@staerk.no, med kopi til Tvedestrand kommune, Pb 38, 4900 Tvedestrand eller e-post: postmottak@tvedestrand.kommune.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Tvedestrand Motorpark v/Andreas Jahren tlf 915 65227, E-post: andreas@sce.as.

Her finner du dokumentene i saken: