Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gnr 76 bnr 191 mfl. - Svabukta, Borøya

I medhold av PBL § 5-2 og § 12-10 vedtok Teknikk-, plan og naturutvalget i møte 09.10.2018 sak 57/18 å legge Detaljreguleringplan for gnr 76 bnr 191 m.fl. – Svabutka, Borøya til offentlig ettersyn med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 17.10.18.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 4. desember 2018 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Dokumentene i saken finner du her: