Kunngjøring av endring i detaljreguleringsplan for del av Brunåsbakken - PlanID 147

I medhold av PBL §§ 12-14, andre ledd, vedtok teknikk-, plan- og naturutvalget endringer av detaljregulering for del av Brunåsen, planID 147.

Vedtatte plandokumenter kan ses på kommunehuset.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 20/145 og sendes skriftlig til

Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 04.03.20.

Dokumentene i saken finner du her: