Kunngjøring - Detaljregulering for nytt vegserviceanlegg på Grenstøl

I medhold av PBL §§ 12-12 vedtok kommunestyret 11.02.2020 i sak 20/1 detaljreguleringsplan for nytt vegserviceanlegg på Grenstøl.

Hovedformålet med planen er etablering av nytt veiserviceanlegg og døgnhvileplasser for kjøretøy med tilhørende infrastruktur og servicetilbud, samt legge til rette for etablering av rasteplass – Aktiv rast.

Vedtatte plandokumenter kan ses på kommunehuset.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 19/10073 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 29.03.20.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00.

Dokumentene i saken finner du her: