Kunngjøring - vedtak av reguleringsplan for område 45 Songe A, del av gnr 72 bnr 4 i Tvedestrand kommune - planID 154

Kommunestyret vedtok 15. desember 2020 forslag til detaljreguleringsplan for område 45 Songe A (ved Nes), del av gnr 72 bnr 4 – planID 154 (ved Nes). Vedtaket ble gjort under forutsetning av at det innarbeides en bestemmelse om skilting som henviser til tilgjengelig gangveg og strandområde for allmennheten. Denne bestemmelsen blir innarbeidet før klagefristen utløper.

Vi kunngjør med dette den vedtatte detaljreguleringsplanen med plankart revidert 27.11.2020, planbestemmelser revidert 27.11.2020 og planbeskrivelse revidert 27.11.2020.

Planens hovedformål er å tilrettelegge for boligbebyggelse i småblokker med tilhørende parkering og småbåtanlegg. I strandsonene er det regulert inn områder for uteopphold, lekeplass, badeplass og friluftsområder.

Vedtaket i kommunestyret (PS 20/106) ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtaket kan påklages innen 21. januar 2020. Eventuelle klager merkes med saksnr. 20/448 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: post@tvedestrand.kommune.no

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene må være satt fram seinest innen tre år, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumenter i saken:

Kunngjøringsbrev (PDF, 28 kB)
Situasjonsplan (PDF, 676 kB)
ROS-analyse (PDF, 83 kB)
Vedtak kommunestyret (PDF, 194 kB)
Vedtaksbehandling (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 452 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 49 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)
Oversendelsesbrev (PDF, 3 MB)